Publicēts: 01.06.2023.

Eiropas Centrālā banka (ECB) publicējusi statistikas pārskatu par kredītiestādēm piemērotajām sankcijām par prudenciālo prasību pārkāpumiem 2022. gadā.

Pārskatā iekļauti dati par sankcijām, ko piemērojusi gan ECB, gan to dalībvalstu kompetentās iestādes, kas pievienojušās Vienotajam uzraudzības mehānismam. Statistika publicēta apkopotā veidā un tādējādi ļauj izdarīt secinājumus par kopumā piemērotajām sankcijām Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

Ar pārskatu angļu valodā var iepazīties ECB tīmekļvietnē.