Publicēts: 10.05.2023. Aktualizēts: 18.03.2024.

Latvijas Banka pārskatāmos grafikos apkopojusi informāciju par kredītiestāžu noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā. Aplūkojami gan vidējie eiro zonas rādītāji, gan arī zemākās un augstākās noguldījumu un kredītu procentu likmes eiro zonas valstīs, tai skaitā noguldījumu un kredītu likmes kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā.

Grafikos atainotas gan mājsaimniecību, gan nefinanšu sabiedrību (uzņēmumu) noguldījumu un kredītu vidējās svērtās procentu likmes (izteiktas procentos gadā) un to dinamika vairāku gadu garumā.

Grafikos izmantoto datu avots – ECB SDW Financial markets and interest rates - ECB Statistical Data Warehouse (europa.eu).

Grafiki tiek papildināti ar jaunāko informāciju reizi mēnesī.