Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums  (aktualizēts 13.02.2017.)

Kredītu reģistra statistika (PDF formātā)

Kredītu reģistra statistika 2016. gada 4. ceturksnī

Dalībnieki

2016. gada 31. decembrī Kredītu reģistrā bija 105 dalībnieki, t.sk. 16 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 7 ārvalstu kredītiestāžu filiāles, kas reģistrētas Latvijas Republikā, un akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (tālāk tekstā – kredītiestādes), 34 komercsabiedrības, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus un kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādēm (tālāk tekstā – saistītās komercsabiedrības), 6 apdrošināšanas sabiedrības, 34 krājaizdevu sabiedrības un septiņi reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu. Statistiskajā pārskatā reģistra dalībnieku un dalībnieku ar ierobežotu statusu (tālāk tekstā – dalībnieki) reģistrā iekļautās ziņas atspoguļotas vienkopus.

Personu skaits

2016. gada 4. ceturkšņa beigās personu skaits nebija būtiski mainījies. Reģistrā 2016. gada 31. decembrī bija ziņas par 716.1 tūkst. personām, t.sk. 674.7 tūkst. fiziskajām personām rezidentiem, 31.9 tūkst. juridiskajām personām rezidentiem, 5.8 tūkst. fiziskajām personām nerezidentiem un 3.7 tūkst. juridiskajām personām nerezidentiem.

Saistību skaits

No reģistra izveides līdz 2016. gada 31. decembrim kopumā iekļautas ziņas par 4.23 milj. saistību (kopā spēkā esošās un izbeigtās saistības).

Kredītiestādes bija iekļāvušas ziņas par 2.50 milj. saistībām (59.3%), saistītās komercsabiedrības – par 1.67 milj. saistībām (39.1%), krājaizdevu sabiedrības un apdrošinātāji kopā – par 0.06 milj. saistībām (1.6%).

2016. gada 4. ceturkšņa beigās 1.16 milj. (27.5%) bija spēkā esošas saistības un 3.07 milj. (72.5%) bija izbeigušās saistības. Saistību skaita pārmaiņas saistību statusa veidu dalījumā bija nelielas (sk. 1. tabulu).

No 1.16 milj. spēkā esošo saistību 1.07 milj. saistību bija uzskaitītas dalībnieku bilancē, savukārt 0.09 milj. saistību bija uzskaitītas ārpus bilances. Ārpus bilances tiek uzskaitīti apstiprinātie, bet vēl neizsniegtie kredīti, līdzekļi pārvaldīšanā, kā arī ilgstoši kavētie kredīti.

2016. gada 4. ceturksnī dalībnieki reģistrā iekļāva ziņas par 97 200 jaunām saistībām ar dažādiem to rašanās veidiem (sk. 2. tabulu).

Analizējot nerezidentiem izsniegto saistību skaitu valstu dalījumā, lielākais joprojām bija Krievijas, Apvienotās Karalistes un Britu Virdžīnu rezidentu saistību skaits (attiecīgi 21.8%, 10.6% un 8.2%; sk. 1. att.).

 

Saistību veidi

No reģistrā iekļautajām spēkā esošajām saistībām vislielākais saistību skaita īpatsvars bija patēriņa kredītiem (sk. 3. tabulu).

Saistību atlikums

Pēc katra kalendārā ceturkšņa beigām dalībnieki reģistrā iekļauj ziņas par spēkā esošo saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās. 2016. gada 4. ceturkšņa beigās reģistrā bija iekļautas ziņas par 1.16 milj. spēkā esošo saistību, kuru kopējais atlikums bija 19.9 mljrd. eiro, t.sk. 1.07 milj. spēkā esošo un dalībnieku bilancē uzskaitīto saistību kopējais atlikums bija 17.7 mljrd. eiro (sk. 2. att.).

Salīdzinājumā ar 2016. gada 3. ceturkšņa beigām 2016. gada 4. ceturkšņa beigās dalībnieku spēkā esošo saistību atlikuma apjoms samazinājās par 609.2 milj. eiro jeb 3.0% (sk. 4. tabulu).

Vislielākais saistību atlikuma samazinājums 2016. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni bija pārējām saistībām (par 335.5 milj. eiro), savukārt palielinājums – patēriņa kredītiem (par 24.4 milj. eiro; sk. 5. tabulu).

No kopējā saistību atlikuma (19.9 mljrd. eiro) 9.9 mljrd. eiro (49.7%) ir juridisko personu rezidentu saistības, 7.0 mljrd. eiro (35.0%) – fizisko personu rezidentu saistības, 2.6 mljrd. eiro (13.1%) – juridisko personu nerezidentu saistības un 0.4 mljrd. eiro (2.2%) – fizisko personu nerezidentu saistības.

Tautsaimniecības nozaru dalījumā lielākais saistību atlikums bija kredītiem juridiskajām personām, kuras darbojas nekustamo īpašumu nozarē (26.2%), vairumtirdzniecībā, izņemot automobiļu un motociklu tirdzniecību (6.3%), un nodarbojas ar finanšu pakalpojumu darbībām, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (5.6%).

2016. gada 4. ceturksnī reģistrā iekļautas ziņas par 68 680 saistībām 0.77 mljrd. eiro apjomā, kuras radušās noslēdzot jaunu aizdevuma līgumu. 77.4% no jauno aizdevumu apjoma (0.59 mljrd. eiro) izsniegušas kredītiestādes, 22.2% (0.17 mljrd. eiro) – saistītās komercsabiedrības un 0.4% (0.003 mljrd. eiro) – krājaizdevu sabiedrības. Saistību apjoma ziņā 72.7% no jaunajām saistībām bija juridisko personu saistības.

Saistību atlikuma valūta

2016. gada 4. ceturkšņa beigās 88.1% (17.5 mljrd. eiro) no kopējā spēkā esošo saistību atlikuma bija eiro, 10.1% (2.0 mljrd. eiro) – ASV dolāros, 0.6% (0.1 mljrd. eiro) – Krievijas rubļos un 0.5% (0.1 mljrd. eiro) – Šveices frankos. Saistību atlikums pārējās valūtās bija 0.7% (0.1 mljrd. eiro).

Saistību pārkāpumi

Reģistrā tiek uzkrātas ziņas par kalendārā ceturkšņa beigās konstatētajiem saistību izpildes pārkāpumiem – pamatsummas un procentu summas maksājumu kavējumiem. No spēkā esošajām bilancē uzskaitītajām saistībām bez kavējumiem bija 73.2% saistību, savukārt 14.6% saistību kavējums pārsniedz 180 dienu.

Dalībnieki reģistrā papildus iekļauj ziņas par personas saistību pārkāpumiem, ja persona kavē līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un kavēto maksājumu summa sasniedz 150 eiro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā. No reģistrā iekļauto 716.1 tūkst. personu skaita ar spēkā esošām saistībām aktuāli saistību pārkāpumi atbilstoši minētajiem kritērijiem reģistrēti 142.5 tūkst. personām (19.9% no kopējā personu skaita), t.sk. 133.7 tūkst. fiziskajām personām rezidentiem, 1.0 tūkst. fiziskajām personām nerezidentiem, 7.3 tūkst. juridiskajām personām rezidentiem un 0.5 tūkst. juridiskajām personām nerezidentiem.

Pieprasījumi

2016. gada 4. ceturksnī dalībnieki veikuši 3.23 milj. reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu (sk. 3. att.), t.sk. 95.5% pieprasījumu veikušas kredītiestādes, 4.4% – saistītās komercsabiedrības un 0.1% – krājaizdevu sabiedrības. Veikto pieprasījumu skaits, salīdzinājumā ar 2016. gada 3. ceturksni, ir atgriezies iepriekšējā līmenī.

Latvijas Bankā reģistrā iekļautās ziņas izsniegtas 1 089 personām, t.sk. Liepājas filiālē – 75 personām (sk. 4. att.). No šiem pieprasījumiem 10 gadījumos reģistrā iekļautās ziņas tika izsniegtas tiesībsargājošajām iestādēm.

Savukārt reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv veikti 213 reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumi, t.sk. 14 gadījumos persona pieprasījusi sagatavotās ziņas parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Personu iesniegumi

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 13.02.2017)

Kredītu reģistra statistika (PDF dokumenta formātā)