Mēs meklējam aizrautīgus un talantīgus kolēģus, kuri iestājas par mums svarīgām vērtībām.

Cilvēkus, kuri ir drosmīgi izaicinājumos un elastīgi pārmaiņās. Cilvēkus, kuri ir vienoti cilvēcībā, rūpējoties, lai ikviens justos pieņemts un iekļauts. Cilvēkus, kuri ir jaudīgi attīstībā, ikdienā pilnveidojot savas profesionālās zināšanas, lai kopīgi sekmētu mūsu valsts attīstību.

Mēs strādājam Latvijas labā

Latvijas Bankas mērķis ir uzticama finanšu sistēma, attīstīta valsts un pārtikusi sabiedrība.

Aktuālās vakances Latvijas Bankā

Ja Tev ir patiesa interese par ieguldījumu pārvaldību, finanšu instrumentiem un ar tiem saistīto finanšu risku vadību, monetārās politikas īstenošanu, finanšu tirgus stabilitātes analīzi un makrouzraudzību un finanšu vadību, ja esi uzmanīgs, precīzs un atbildīgs, un Tev ir attiecīgā izglītība un pieredze, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai.

Galvenie darba pienākumi

 • organizēt, vadīt un veikt iekšējos auditus Latvijas Bankā atbilstoši savām zināšanām un prasmēm, t.sk. iekšējos auditus Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanas un ieguldījumu pārvaldīšanas jomā, monetārās politikas lēmumu sagatavošanas jomā, finanšu institūciju uzraudzības un finanšu stabilitātes analīzes jomā;
 • sadarboties ar Eiropas centrālo banku sistēmas Iekšējo auditoru komiteju, t.sk. veikt attiecīgos auditus Latvijas Bankā;
 • novērtēt pārbaudēs konstatētos trūkumus un to ietekmi, izstrādāt ieteikumus to novēršanai;
 • organizēt un vadīt konsultāciju sniegšanu un sniegt konsultācijas Latvijas Bankas padomei un struktūrvienībām.

Nepieciešamās prasības

 • augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā, finanšu vai biznesa vadībā, matemātikā un statistikā vai datorikā;
 • vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze finanšu instrumentu un ieguldījumu pārvaldībā, finanšu risku vadībā vai ekonomikas un finanšu tirgus analīzē;
 • vēlamas zināšanas par centrālo banku darbību un Eiropas Centrālo banku sistēmas darbību;
 • vēlamas zināšanas par kredītiestāžu vai citu finanšu tirgus dalībnieku darbību;
 • vēlamas zināšanas izpratnes līmenī par finanšu sektoru regulējošajiem tiesību aktiem, Starptautiskajiem revīzijas standartiem, Iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipiem, Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem un Ētikas kodeksu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta:
  • diplomēta finanšu analītiķa (Chartered Financial Analyst (CFA)) profesionālais sertifikāts vai cits starptautisks profesionāls sertifikāts attiecīgajās jomās;
  • sertificēta iekšējā auditora (Certified Internal Auditor (CIA)) sertifikāts;
  • zināšanas par finanšu tirgus instrumentu uzskaiti un novērtēšanas metodēm;
  • praktiskā darba pieredze auditu veikšanā;
 • patstāvīga analītiskā darba iemaņas;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē, prasme risināt problēmas, augsta atbildības izjūta par darba rezultātu.

Piedāvājam

 • iespēju strādāt gan mājas birojā, gan pilnvērtīgi aprīkotā darbavietā Rīgas centrā;
 • interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas, kā arī iegūt starptautisku pieredzi, piedaloties dažādos Eirosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas auditos;
 • sociālās garantijas un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 3000 EUR līdz 3600 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 6. maijam uz e-pastu Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Latvijas Bankas Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas pārvaldes pamatuzdevums ir īstenot makrouzraudzības politiku, kuras noteikšanā nepieciešams veikt finanšu risku analīzi ar mērķi laikus identificēt un novērtēt sistēmiskos riskus, kas varētu apdraudēt visas Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti, radot nozīmīgus finanšu starpniecības un kopējo finanšu pakalpojumu piedāvājuma traucējumus.

Ja Tev ir pieredze finanšu risku vērtēšanā, liela apjoma datu analīzē vai finanšu sektora aktuālo tendenču un regulējuma izvērtēšanā, kā arī prasmes prognozēt notikumu attīstību un formulēt priekšlikumus risku ierobežošanai, ja Tev ir atbilstoša izglītība un interese strādāt centrālajā bankā, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai.

Galvenie darba pienākumi

 • piedalīties finanšu sistēmas stabilitātes analīzē un identificēt, novērot un novērtēt sistēmiskos riskus, kas varētu apdraudēt Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti kopumā, tostarp analizējot:
  • privātā nefinanšu sektora finansiālo ievainojamību;
  • nekustāmā īpašuma tirgus norises;
  • kredītu pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošos faktorus; banku un nebanku finanšu sektora kredītportfeļa apjoma un kvalitātes dinamiku;
  • nebanku finanšu sektora radītos riskus Latvijas finanšu sistēmas stabilitātei;
 • par analizētajām jomām sagatavot regulārus informācijas apskatus un izstrādāt analītiskos un pētnieciskos darbus Latvijas Bankā un ar tās sadarbības partneriem;
 • pilnveidot augstākminēto risku analīzes metodiku un sniegt priekšlikumus finanšu stabilitātes veicināšanai un makrouzraudzības politikas noteikšanai.

Nepieciešamās prasmes un spējas

 • bakalaura grāds sociālajās zinātnēs (vēlams – ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā) vai dabas zinātnēs (vēlams – matemātikā vai statistikā);
 • ļoti labas angļu un latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski);
 • spēja strādāt patstāvīgi un sadarboties ar kolēģiem, kā arī strādāt komandā;
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • laba analītiskā domāšana;
 • augsta atbildības sajūta par darba uzdevumu kvalitatīvu izpildi.

Prasmes un spējas, kuras tiks uzskatītas par priekšrocību

 • maģistra grāds vai Diplomēta finanšu analītiķa (Chartered Financial Analyst (CFA) sertifikāts;
 • divu vai vairāk gadu darba pieredze aizņēmēju finanšu riska, ekonomikas vai tās nozaru analīzē vai finanšu sektora aktuālo tendenču izvērtēšanā;
 • prasme lietot liela apjoma datu analīzes programmatūru;
 • finanšu sektora darbību regulējošās likumdošanas pārzināšana.

Piedāvājam

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un papildināt zināšanas;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algu sākot ar 2,500 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Piesakies

CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 29. aprīlim uz e-pastu Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Ja Tevi interesē norises ekonomikā un savu nākotni plāno saistīt ar dažādu ekonomisko procesu padziļinātu izpēti, iespējams darbs Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē ir atbilstošākā vieta, kur šādu sapni realizēt. 

Latvijas Banka, būdama Eirosistēmas dalībniece, piedalās Eirosistēmas monetārās politikas noteikšanā un īstenošanā. Daudz pūļu veltām arī Latvijas ekonomikas analīzē un dažādu priekšlikumu izstrādē politikas veidotājiem. Un tieši Monetārās politikas pārvaldes darbinieki šajās jomās sniedz būtisku pienesumu.

Lai atbalstītu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes sniegumu tautsaimniecības norišu analīzes procesos, aicinām pievienoties mūsu komandai.

Galvenie darba pienākumi

 • analizēt Latvijas tautsaimniecības attīstību un ekonomiskās politikas ietekmi uz to, kā arī piedalīties Latvijas tautsaimniecības sektoru prognozēšanā;
 • analizēt globālās un Latvijas galveno tirdzniecības partnervalstu ekonomikas attīstības tendences;
 • sagatavot periodiskus sistemātiskus informācijas apskatus, kā arī analītiskos un grafiskos materiālus par Latvijas un Eirozonas tautsaimniecības attīstību un to ietekmējošajiem notikumiem;
 • sniegt komentārus par aktualitātēm un sagatavot dažāda veida pārskatus, publikācijas un prezentācijas par savā kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • veikt pētījumus par Latvijas un Eirozonas tautsaimniecību, kā arī iesaistīties Latvijas ekonomiskās politikas analīzē un priekšlikumu izstrādē.

Nepieciešamās prasmes un spējas

 • augstākā izglītība bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlams – ekonomikā) vai dabas zinātnēs (vēlams – matemātikā un statistikā);
 • interese par norisēm Latvijas un globālajā ekonomikā un finanšu sistēmā;
 • makroekonomisko procesu izpratne un spēja analizēt lielus datu kopumus;
 • analītiskā darba iemaņas, vēlme apgūt jauno;
 • labas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office, pieredze darbā ar R programmēšanas valodu vai vēlme to apgūt;
 • uzmanība un precizitāte darbu uzdevumu izpildē, augsta atbildības sajūta par darba rezultātu.

Piedāvājam

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un papildināt zināšanas;
 • sociālās garantijas un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algu sākot ar 2,200 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 14. aprīlim uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Aicinām pievienoties datu inženierijas IT komandai (6 cilvēki) risinājumu attīstībā, uzturēšanā un pārvaldībā, kā arī jaunu produktu izstrādē. Šī struktūrvienība ir daļa no bankas kopējās datu pārvaldības komandas, specializējoties uz datu analītikai nepieciešamo informācijas sistēmu un sistēmu infrastruktūras attīstīšanu un uzturēšanu.

Nozīmīgākie pienākumi

 • sniegt nozīmīgu ieguldījumu jaunā visaptverošā datu kataloga izvēles un ieviešanas projektā;
 • piedalīties esošo datu pārvaldības atbalsta servisu attīstībā un pilnveidē back-end (.NET) un front-end (JavaScript, React);
 • piedalīties datu plūsmu uzturēšanā, attīstībā un pilnveidē (PowerShell, SSIS);
 • piedalīties Power BI Services un Power BI Report Server platformu attīstībā un pārvaldībā;
 • izstrādes un uzturēšanas dokumentācijas aktualizēšanā;
 • lietotāju atbalsta nodrošināšanā tehniskos jautājumos.

Nepieciešamās prasmes un spējas

 • augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās;
 • vairāku gadu darba pieredze informācijas sistēmu izstrādes jomā;
 • padziļinātas prasmes darbā ar datu plūsmu attīstību un uzturēšanu, izmantojot T-SQL, PowerShell vai ETL rīkus;
 • pieredze IT projektu vadībā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze darbā ar .NET izstrādes platformu un mūsdienu front-end izstrādi;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam

 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē – lieliski aprīkotā darbavietā Rīgā;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba alga sākot ar 2,800 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Piesakies

CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 18. aprīlim uz e-pastu Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Ja Tevi interesē IS drošība un patīk vērtēt riskus, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai.

Uzticēsim Tev

 • veikt finanšu tirgus dalībnieku IS drošības risku uzraudzību;
 • veikt finanšu tirgus dalībnieku draudu vadītas ielaušanās testēšanas (TLPT) procesa uzraudzību un plānu izvērtēšanu;
 • izvērtēt tirgus dalībnieku operacionālās noturības testēšanas plānus, analizēt informāciju par IS drošības incidentiem, t.sk. veikt draudu identifikāciju un ievainojamību novērtējumu;
 • nodrošināt ārpakalpojumu un trešo pušu IKT pakalpojumu sniedzēju risku pārvaldības uzraudzību;
 • izstrādāt un ieviest metodiku, kas nodrošina, ka finanšu tirgus dalībnieki izpilda visas uz finanšu sektoru attiecināmas Latvijas un Eiropas normatīvo aktu prasības.

Ja Tev ir

 • augstākā izglītība datorzinātnē vai ekonomikā vai finansēs;
 • ne mazāk kā trīs gadu profesionālās darbības pieredze IS auditu veikšanā vai pieredze IS drošības pārvaldības ieviešanā, drošības testu plānošanā, īstenošanā, vadībā, IT sistēmu uzturēšanā un analīzē;
 • teicamas zināšanas IT drošības, kiberdrošības, pārvaldības vai audita jautājumos;
 • Latvijas un starptautisko normatīvo aktu, kas saistīti ar informācijas sistēmu pārvaldību pārzināšana un ISACA vai līdzvērtīgas organizācijas standartu un ētikas kodeksa pārzināšana;
 • vēlamas zināšanas par TIBER EU testēšanas ietvaru;
 • Ideāli, ja tev jau ir CISM, CISA vai CISSP sertifikāts, ja nav - nepārdzīvo.

Tevi sagaida

 • interesants darba foršā komandā;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā, un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 3,000 EUR līdz 3,500 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai),
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 17. aprīlim uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Latvijas Banka strādā vienotā sistēmā – Eirosistēmā – un finanšu aktīvu pārvaldīšana un monetārās politikas operācijas ir vienas no galvenajām tās funkcijām.

Latvijas Bankas ārējās rezerves, zelts un pārējie finanšu ieguldījumi veido 5.7 mljrd. eiro.

Latvijas Banka finanšu aktīvus iegulda drošos un likvīdos finanšu instrumentos, galvenokārt ES valstu valdības un ASV valdības, to aģentūru un starptautisko organizāciju emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku un komercsabiedrību emitētos augstas kvalitātes parāda vērtspapīros, ar aktīviem nodrošinātos parāda vērtspapīros, uzņēmumu akcijās un attīstības valstu valdības parāda vērtspapīros.

Šo ieguldījumu analīze un riska vadība ir viens no veiksmīgas aktīvu pārvadīšanas priekšnoteikumiem. Tā tiek īstenota saskaņā ar pasaules līmeņa labāko praksi, un, pārvaldot vienu no lielākajiem investīciju portfeļiem reģionā, nepieciešams nodrošināt riska vadības funkcijas izpildi.

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • veikt noteikto riska ierobežojumu uzraudzību;
 • nodrošināt lēmumu pieņemšanā izmantoto datu kvalitāti;
 • nodrošināt nepārtrauktu atbildībā esošu procesu pilnveidi, mainīgos finanšu tirgus apstākļos;
 • procesu automatizācija;
 • kritiski domāt un piedāvāt efektīvus risku uzraudzības un novērtēšanas risinājumus;
 • dot pienesumu ieguldījumu vērtības saglabāšanā un ienesīguma veicināšanā;
 • sadarboties ar starptautiskiem ieguldījumu pārvaldīšanas uzņēmumiem un riska vadības sistēmas piegādātāju, nodrošinot Latvijas Bankas ieguldījumu riska pārvaldību.

Nepieciešamās prasības

 • akadēmiskā augstākā izglītība bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabas zinātnēs (matemātikā vai statistikā) un pierādītas zināšanas finanšu instrumentu tirgos vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā);
 • darba pieredze finanšu ieguldījumu, riska vadības vai finanšu analīzes jomā;
 • izpratne par finanšu jēdzieniem un finanšu tirgiem, t.sk. fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgu un fiksēta ienākuma vērtspapīru veidiem;
 • pieredze datu apstrādē un analīzē, spēja no kompleksiem datiem sagatavot lēmumu pieņemšanai svarīgu informācijas apkopojumu;
 • pieredze darbā ar datu kvalitātes pārbaudēm;
 • pieredze darbā ar finanšu risku sistēmām;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • ļoti labas analītiskā darba iemaņas, attīstīta spēja prezentēt darba rezultātus rakstiski un mutiski;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • par priekšrocību tiks uzskatīta diplomēta finanšu analītiķa (Chartered Financial Analyst (CFA)) sertifikāts vai cits līdzvērtīgs starptautiski atzīts sertifikāts attiecīgajā jomā.

Piedāvājam

 • Iespējas pilnveidot profesionālo un personīgo izaugsmi;
 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā, un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas (mēneša darba algas amplitūda no 2,000 EUR līdz 3,300 EUR pirms nodokļu nomaksas atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai).

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 18. aprīlim uz e-pastu Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.