en
Aktualizēts: 19.04.2021

Galvenā ekonomista amata vieta (iesniegšanas termiņš - 9.05.2021.)

Starptautiskās attiecības nodrošina iespēju Latvijas Bankai īstenot Latvijas interešu pārstāvību ārpus valsts robežām. Starptautisko attiecību uzturēšana un attīstība ir viens no Latvijas Bankas pamatuzdevumiem, kas palīdz nodrošināt tās iesaisti un valsts interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības procesos un sadarbībā ar starptautiskajām un ārvalstu finanšu institūcijām.

Ja Jūs interesē ES un globālo ekonomisko un finanšu  procesu un ekonomiskās politikas analīze, ir izpratne par ģeopolitiskiem procesiem, ir vēlme pētīt dažādu globālo ekonomikas un finanšu tendenču attīstību un to ietekmi uz Latviju un Jums ir attiecīga izglītība, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai kā

galveno ekonomistu

Ģenerālsekretariātā Vadības sekretariāta un starptautisko attiecību daļā

Nozīmīgākie darba pienākumi:

 • analizēt Eiropas Savienības institūciju, kā arī Starptautiskā Valūtas fonda un citu starptautisku un reģionālu institūciju iniciatīvas par jautājumiem, kas ir Latvijas Bankas kompetencē, pastāvīgi sekot to attīstībai;
 • izstrādāt un koordinēt Latvijas Bankas pozīcijas/viedokli par ES un starptautisko finanšu institūciju politikas un regulatīviem jautājumiem un nodrošināt tās interešu pārstāvēšanu, sadarbojoties ar citām Latvijas institūcijām un pārstāvot Latvijas Banku attiecīgajos forumos;
 • nodrošināt informācijas apmaiņu un cita veida sadarbību ar ES un citām starptautiskajām un reģionālajām institūcijām;
 • veikt analīzi par citiem Latvijas Bankai svarīgiem jautājumiem starptautiskās ekonomikas un finanšu jomā.

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs (vēlams – ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā);
 • darba pieredze ekonomikas un/vai finanšu analīzes jomā;
 • labas zināšanas makroekonomikas teorijā, finanšu analīzē, finanšu tirgos un finanšu stabilitātes jautājumos;
 • par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas par starptautisko finanšu institūciju un citu ES institūciju darbības principiem, kā arī finanšu tirgus regulējuma jautājumiem;
 • zināšanas par Latvijas un starptautiskās finanšu sistēmas darbību;
 • ļoti labas analītiskā darba iemaņas, attīstīta spēja prezentēt darba rezultātus rakstiski un mutiski;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • ļoti laba sadarbspēja un komunikācijas prasmes
 • ļoti labas angļu un latviešu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office).

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • sociālās garantijas un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algu amplitūdā no 2800 EUR līdz 3600 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 9. maijam pa e-pastu Atlase@bank.lv.

Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade

Statistikas informācijas sistēmanalītiķa amata vieta (iesniegšanas termiņš - 4.05.2021.)

Statistikas nodrošināšana ir viens no Latvijas Bankas pamatuzdevumiem. Latvijas Banka statistisko informāciju izmanto, lai veiktu finanšu un makroekonomisko analīzi, izvērtētu finanšu stabilitāti, kā arī informētu sabiedrību par norisēm finanšu sektorā un tautsaimniecībā. Latvijas Bankas sagatavoto statistisko informāciju izmanto Eirosistēmas monetārās statistikas un attiecīgo eiro zonas statistisko datu sagatavošanai, kā arī citu Eiropas Centrālās bankas (tālāk tekstā – ECB) uzdevumu veikšanai. Ja jūs interesē izaicinājumi un darbs komandā, ja atbildība par rezultātu un teicamas komunikācijas prasmes ir jūsu būtiskas iezīmes, ja jums ir attiecīga izglītība un interese redzēt, kā jūsu idejas un ieguldījums nodrošina ECB Vienotās ziņošanas sistēmas (Integrated Reporting Framework) ieviešanu Latvijā un informācijas sistēmu attīstību Latvijas Bankā, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai kā

Statistikas pārvaldes Statistikas attīstības daļas

statistikas informācijas sistēmanalītiķim(-ei)

Galvenie darba pienākumi:

 • ECB Vienotās ziņošanas sistēmas (Integrated Reporting Framework) ietvaros veikt ECB prasību un to pārmaiņu ieviešanu datu ziņošanas tehniskajās prasībās Latvijas monetārajām finanšu iestādēm;
 • izstrādāt, uzturēt un pilnveidot kodu sarakstus (klasifikatorus) statistikas informācijas sistēmās Latvijas Bankā;
 • uzturēt un pilnveidot datu struktūru definīcijas statistikas informācijas sistēmās Latvijas Bankā;
 • sagatavot informācijas sistēmu programmnodrošinājuma izstrādes un pilnveides pieprasījumus institucionālo vienību reģistriem un to struktūrai, kā arī veikt izstrādātā programmnodrošinājuma pārbaudi;
 • apmācīt un konsultēt statistikas informācijas sistēmu lietotājus.

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) datorzinātnēs vai sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā);
 • vismaz triju gadu darba pieredze informācijas sistēmu izstrādes vai pilnveides prasību specificēšanā, ieviešanā un programmnodrošinājuma pārbaudē;
 • zināšanas un izpratne par relācijas datubāzēm un informācijas apmaiņas standartiem;
 • zināšanas un pieredze strādāt ar statistikas, t.sk. lieldatu, programmām (piemēram, Demetra, SAS), SQL, Python, R programmēšanas valodu, kā arī pieredze algoritmu izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama izpratne par Eiropas Centrālo banku sistēmas statistikas nodrošināšanas pamatprincipiem;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office).

Piedāvājam:

 • dalību starptautiskajā ECB Vienotās ziņošanas sistēmas projektā;
 • iespēju sniegt ieguldījumu monetāro finanšu iestāžu datu ziņošanas prasību un statistikas informācijas sistēmu attīstībā;
 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • sociālās garantijas un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 1600 EUR līdz 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas).

 Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 4. maijam uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv.

Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade

Ekonomista / Vecākā ekonomista amata vieta (iesniegšanas termiņš - 30.04.2021.)

Latvijas Banka, būdama Eirosistēmas dalībniece, piedalās ECB pamatuzdevuma –  monetārās politikas noteikšana un īstenošana – izpildē. Lai nodrošinātu tās pamatuzdevuma izpildi un aktīvi līdzdarbotos monetārās politikas lēmumu pieņemšanā, Latvijas Banka izvērtē eiro zonas tautsaimniecības attīstību, tai skaitā Latvijas tautsaimniecības attīstību, un īstenoto ekonomisko politiku un skaidro vienotās monetārās politikas ietekmi uz Latviju un eiro zonas tautsaimniecību kopumā. Latvijas Banka publicē savu vērtējumu par ekonomiskās situācijas un finanšu tirgu norisēm eiro zonā un Latvijā.

Lai atbalstītu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes sniegumu tautsaimniecības norišu un monetārās analīzes procesos un sadarbībā ar kolēģiem veiktu Latvijas un eiro zonas ekonomikas un monetārās attīstības visaptverošu analīzi, aicinām pievienoties mūsu komandai:

Ekonomistu/Vecāko ekonomistu

Monetārās politikas pārvaldē

Galvenie darba pienākumi:

 • analizēt eiro zonas monetāro un finanšu tirgu attīstību un monetārās politikas ietekmi uz tautsaimniecību;
 • analizēt Latvijas tautsaimniecības attīstību un ekonomiskās politikas ietekmi uz to, kā arī piedalīties Latvijas tautsaimniecības sektoru prognozēšanā;
 • analizēt globālās un Latvijas galveno tirdzniecības partnervalstu ekonomikas attīstības tendences;
 • sagatavot periodiskus sistemātiskus informācijas apskatus, kā arī analītiskos un grafiskos materiālus par Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības attīstību un to ietekmējošajiem notikumiem;
 • sniegt komentārus par aktualitātēm un sagatavot dažāda veida pārskatus, publikācijas un prezentācijas par savā kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • veikt analītiskos pētījumus par Latvijas un eiro zonas tautsaimniecību, kā arī iesaistīties Latvijas ekonomiskās politikas analīzē un priekšlikumu izstrādē.

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • augstākā izglītība bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs (vēlams – ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā) vai dabas zinātnēs (vēlams – matemātikā un statistikā);
 • vēlama darba pieredze ekonomikas vai finanšu jomā;
 • laba makroekonomisko procesu un finanšu tirgus norišu izpratne un spēja analizēt lielus datu kopumus;
 • ļoti labas analītiskā darba iemaņas, vēlme apgūt jauno;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar MS Office;
 • uzmanība un precizitāte darbu uzdevumu izpildē, augsta atbildības sajūta par darba rezultātu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze tautsaimniecības un finanšu tirgu analīzē ar kvantitatīvās analīzes metodēm, pieredze darbā ar Bloomberg un / vai Refinitiv Eikon darbstacijām.

Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un papildināt zināšanas;
 • sociālās garantijas un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algu amplitūdā no 1800 EUR līdz 2600 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 30. aprīlim uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv.

Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas