Publicēts: 15.03.2018.

Šodien Latvijas Bankas padome grozīja Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumus Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (tālāk tekstā ؘ– noteikumi).

Ar grozījumiem tiek noteikts automatizēto ārvalstu valūtu maiņas iekārtu izmantošanas regulējums. Ņemot vērā uzņēmēju priekšlikumus un nozares attīstības tendences, noteikumi papildināti ar iespēju ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu veikt, izmantojot automatizētu ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtu. Noteikumi nosaka prasības šādu iekārtu uzstādīšanai.

Tāpat papildināti veidi, kādos var veikt samaksu par ārvalstu valūtu pirkšanu vai pārdošanu. Līdz šim noteikumi paredzēja, ka kapitālsabiedrība kā maksāšanas līdzekli drīkst pieņemt tikai skaidro naudu un maksājumu kartes. Noteikumu grozījumi paredz, ka samaksa var tikt veikta arī ar zibmaksājumu (https://www.bank.lv/par-mums/uzdevumi/maksajumu-sistemas-uzdevumi/zibmaksajumi) un kredītiestādes iekšējo kredīta pārvedumu.

Tāpat noteikumos ietvertas papildu normas cīņai ar pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kā arī atvieglots šīs nozares uzņēmumu administratīvais un finansiālais slogs.

Latvijas Banka izsniedz atļaujas (licences) ārvalstu valūtu pirkšanai un pārdošanai. 2017. gada nogalē ar ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu nodarbojās 39 Latvijas Bankas licencētas kapitālsabiedrības 70 vietās Latvijā.

Kopējais pārdotais ārvalstu valūtu apjoms 2017. gadā bija 104.6 milj. eiro.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:

– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru (t.sk. zibmaksājumu infrastruktūru) un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.