Publicēts: 13.05.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 13. maijā

Latvijas Bankas padome 13. maijā kārtējā sēdē apstiprināja "2000. gada problēmas risināšanas noteikumus" un "Kredītiestāžu maksājumu statistikas sagatavošanas noteikumus". 

 

"2000. gada problēmas risināšanas noteikumi" (stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi) nosaka pasākumu kopumu, kas bankām jāveic, lai nodrošinātu 2000. gada problēmas risināšanu - novērtētu tās iespējamo ietekmi uz banku darbību un minimizētu ar šo problēmu saistītus riskus. Noteikumi būs saistoši visām Latvijas Bankas licencētajām bankām un ārvalstu banku nodaļām (filiālēm) un dos tām skaidru un nepārprotamu signālu, ka jāpievērš pietiekami liela uzmanība 2000. gada problēmai un savlaicīgi un efektīvi tā jārisina, veltot šim mērķim attiecīgus līdzekļus.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar noteikumiem bankām ir publiski jāinformē to klienti un citi interesenti par 2000. gada problēmas risināšanu, piemēram, ievietojot informāciju bankas WWW lappusē. 

 

"Kredītiestāžu maksājumu statistikas sagatavošanas noteikumu" (stājas spēkā 01.07.1999.) mērķis ir sākt kredītiestāžu maksājumu plūsmas pārraudzību un analīzi, lai apzinātu Latvijas banku sektorā apstrādāto maksājumu veidus un to apjomus. Iegūtā informācija Latvijas Bankai palīdzēs novērtēt Latvijas maksājumu sistēmas drošību un efektivitāti un to, kā norit jaunāko norēķinu veidu un pakalpojumu ieviešana. Apkopotie dati ļaus noteikt bezskaidras naudas maksājumu īpatsvaru Latvijā, kā arī noteikt latos un ārvalstu valūtās veikto maksājumu attiecību - šī informācija nepieciešama Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanai. Maksājumu statistiskā informācija ļaus Latvijas Bankai novērtēt finanšu riskus, kas saistīti ar attiecīgo maksāšanas līdzekļu izmantošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt rekomendācijas vai norādījumus kredītiestādēm šādu maksāšanas līdzekļu izlaišanai un apkalpošanai, lai veicinātu maksājumu sistēmas efektīvu darbību, mazinātu riskus maksājumu sistēmā un aizsargātu maksāšanas līdzekļu lietotājus, t.i., banku klientus.

Maksājumu statistiskā informācija tiks regulāri iekļauta arī Eiropas Centrālās bankas pārskatos, lai informētu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis par Latvijas un citu ES kandidātvalstu maksājumu sistēmām un to attīstību.

Maksājumu statistikas pārskati iesniedzami Latvijas Bankai reizi pusgadā, tādējādi Latvijas Banka no 2000. gada sāks kredītiestāžu maksājumu statistikas regulāru apkopošanu un analīzi.