Publicēts: 15.03.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 15. martā


Latvijas Bankas padome 15. marta sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 1.5% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 1.75% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome atļāva a/s "Ogres komercbanka" atvērt pārstāvniecību Almatā, Kazahstānas Republikā.

Latvijas Bankas padome nolēma ar š. g. gada aprīli samazināt ikmēneša ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsolēs piedāvāto apjomu no 10 milj. līdz 5 milj. latu.

Šis monetārais instruments tika ieviests ar mērķi veicināt ilgtermiņa kreditēšanas attīstību un ilgtermiņa procentu likmju samazināšanos. Pašlaik ilgtermiņa kreditēšana Latvijā dinamiski attīstās - no jauna izsniegto kredītu apjomi aug un procentu likmes samazinās. Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu ieviešana ir veicinājusi un nostiprinājusi šīs labvēlīgās tendences, un nepieciešamība pēc šī monetārā instrumenta pakāpeniski samazinās, tādēļ secīgs Latvijas Bankas solis ir izsoles apjoma samazināšana.

Latvijas Bankas padome arī apstiprināja "Kredītriska pārvaldīšanas ieteikumus" (stājas spēkā ar š. g. 1. aprīli) un veica nelielu redakcionālu grozījumu "Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumos".

"Kredītriska pārvaldīšanas ieteikumi" aizstās ar Latvijas Bankas valdes 1993. gada 12. augusta lēmumu Nr. 49/7 apstiprinātos "Latvijas Bankas ieteikumus kredītpolitikas izstrādei Latvijas Republikas kredītiestādēs". Jaunie ieteikumi ir sagatavoti, pamatojoties uz "Kredītiestāžu likumu" un saskaņā ar Bāzeles Banku uzraudzības komitejas "Kredītriska pārvaldīšanas principiem", kas apkopo pasaules labāko kredītrisku pārvaldīšanas praksi, un ar Latvijas Bankas "Ieteikumiem kredītiestāžu iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai".

Kredītrisks ir viens no galvenajiem Latvijas kredītiestāžu darbības riskiem. Kredītrisks piemīt ne tikai kredītiem, kuru apjoms pastāvīgi palielinās, bet arī citām kredītiestādes darbībām, kas tiek atspoguļotas bankas portfelī un tirdzniecības portfelī, bilancē un ārpusbilancē. Kredītiestādes saskaras ar kredītrisku (darījuma partnera risku), izmantojot tādus finanšu instrumentus kā atvasinātie līgumi, parāda un kapitāla vērtspapīri.

Ieteikumi ietver efektīvas kredītriska pārvaldīšanas vadlīnijas, kas kredītiestādei jāņem vērā, veidojot kredītiestādes darbībai atbilstošu kredītriska pārvaldīšanas sistēmu.

Ieteikumos uzsvērta kredītiestādes vadības loma kredītriska pārvaldīšanā, kā arī skaidri noteiktu kredītu piešķiršanas kritēriju nozīme saprātīgu lēmumu pieņemšanā. Ieteikumos noteikta arī nepārtrauktas kredītu administrēšanas, novērtēšanas un pārraudzības nepieciešamība un tās veidošanas principi.