Publicēts: 09.09.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 9. septembrī

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Šā gada augustā gada inflācija sasniedza 7.8%. Augstais inflācijas līmenis skaidrojams ar vairāku nelabvēlīgu faktoru sakritību - nozīmīgu dārzeņu un augļu cenu kāpumu sliktas ražas dēļ, administratīvo cenu pieaugumu, izmaiņām nodokļu un apdrošināšanas likumos, vēsturiski augstajām pasaules naftas cenām, kā arī joprojām noturīgo iekšzemes pieprasījumu.

Ņemot vērā minēto faktoru pašreizējo un gaidāmo ietekmi uz patēriņa cenām, Latvijas Bankas padome paaugstināja 2004. gada vidējās inflācijas prognozi no 4.5% uz 7.0%.

Vairākums no minētajiem ir piedāvājuma puses faktori, un to ietekme pēc savas būtības ir īslaicīga un neprasa tūlītējas pārmaiņas Latvijas Bankas monetārajā politikā. Lai varētu lemt par turpmāk nepieciešamajiem soļiem, Latvijas Banka sagaidīs un izvērtēs datus par tautsaimniecības attīstību - iekšzemes kopproduktu un maksājumu bilanci 2. ceturksnī, valsts budžeta izpildi, kā arī ar pietiekamu laika distanci novērtēs bankas iepriekš pieņemto lēmumu, tostarp obligāto rezervju normas paaugstināšanas, ietekmi uz kreditēšanu un citiem ekonomikas rādītājiem.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
                        - septiņām dienām - 2.0% gadā,
                        - četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
                        - līdz 10 dienām - 5.0% gadā,
                        - 11.-20. dienā - 6.0% gadā,
                        - sākot no 21. dienas - 7.0% gadā.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu un prognozes par valsts makroekonomisko attīstību atradīsit Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/zurnal/preskonf/.

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumus", ""Ārējo ieguldījumu gada pārskata" sagatavošanas noteikumus" un "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumus".

Grozījumi ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumos" un "Ārējo ieguldījumu gada pārskata" sagatavošanas noteikumos" (jaunās redakcijas stājas spēkā 01.01.2005.) veikti, lai uzlabotu valsts maksājumu bilances sagatavošanā izmantojamās informācijas kvalitāti un pilnīgāk izpildītu starptautisko institūciju (Eiropas Centrālās bankas, Starptautiskā Valūtas fonda) prasības. Būtiskākā pārmaiņa ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumos" ir tā, ka, sākot ar informāciju par 2005. gada 1. ceturksni, Latvijas Banka no pārskata sniedzējiem uzņēmumiem apkopos informāciju par plūsmu rādītājiem (darījumu radītās pārmaiņas, cenu pārmaiņas, valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas, citas pārmaiņas).

"Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" apstiprināti jaunā redakcijā (stājas spēkā 01.10.2004.), saskaņojot tos ar Finanšu darbības uzdevumu grupas naudas atmazgāšanas jautājumos (FATF) rekomendācijām, kā arī "Kredītiestāžu likuma", "Komerclikuma", "Elektronisko dokumentu likuma" un Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām.

Būtiskākie grozījumi saistīti ar FATF ieteikumiem. Pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem FATF paplašinājusi darbības loku un aktīvi iesaistās cīņā pret terorisma finansēšanu un, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izstrādājusi rekomendācijas un to skaidrojumus.

Šī iemesla dēļ papildināta tā noteikumu daļa, kas reglamentē licences saņemšanu valūtas pirkšanai un pārdošanai. Noteikts, ka uzņēmumam ir pienākums pirms tā dalībnieku un izpildinstitūcijas pārstāvju maiņas reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā) saskaņot attiecīgo personu maiņu ar Latvijas Banku. Vēl daži noteikumu punkti, kas līdz šim tika attiecināti uz uzņēmuma īpašniekiem, turpmāk attieksies uz uzņēmuma dalībniekiem un izpildinstitūcijas pārstāvjiem. Pirmkārt, tā ir prasība šīm personām būt ar nevainojamu reputāciju. Otrkārt, lai saņemtu licenci, uzņēmumam jāiesniedz Latvijas Bankai ziņas par uzņēmuma dalībniekiem, līdz iegūta informācija par dalībniekiem - fiziskajām personām -, un izpildinstitūcijas pārstāvjiem.

Informācijai - Finansiālo pasākumu darba grupa cīņai pret naudas atmazgāšanu ir starpvaldību organizācija, kuras mērķis ir politikas virzienu attīstīšana un veicināšana, lai cīnītos pret naudas "atmazgāšanu" krimināli iegūto līdzekļu apstrādi, lai noslēptu to nelikumīgo izcelsmi.