Publicēts: 21.08.2018.

Šogad, valsts simtgadē, Latvijas Banka uzsāka izglītojošo programmu No sprīdīšiem par saimniekiem, kuras mērķis ir uzlabot ikviena indivīda, kā arī sabiedrības kopumā izpratni par personīgo finanšu prasmīgu pārvaldīšanu un likumsakarībām, kas ietekmē tautsaimniecības un ienākumu kāpumu. Iedzīvotāju izpratnes veicināšanā būtiska loma ir skolotājiem, kuri skolēniem sniedz ieskatu ekonomikas norisēs un likumsakarībās.

Šodien vairāk nekā 100 ekonomikas skolotāji no visas Latvijas apmeklēja izglītojošu semināru Latvijas Bankā Aktualitātes ekonomikā 2018. Šāda pasākuma rīkošana neilgi pirms jaunā mācību gada sākuma ir kļuvusi par labu tradīciju – tas notika jau piekto gadu pēc kārtas.

Seminārā vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības mācību priekšmetu Ekonomika, Komerczinības, Biznesa pamati skolotāji tika iepazīstināti ar jaunākajām norisēm Latvijas un globālajā tautsaimniecībā, kā arī saņēma praktisku atbalstu sekmīgākai mācību priekšmeta Ekonomika pasniegšanai.

Skolotaju seminars 800 2018

Prezentācijas sniedza un uz skolotāju jautājumiem atbildēja Latvijas Bankas ekonomisti Mārtiņš Bitāns (aktuālais eiro zonas monetārajā politikā), Inese Allika (ekonomiskās sadarbības aktualitātes Eiropā), Oļegs Tkačevs un Guntis Kalniņš (pensiju sistēmas ilgtspēja), Kristaps Svīķis (nodokļu reformas ietekme uz darba spēku). Tika sniegta informācija par nacionālās centrālās bankas iesaisti kompetencēs balstīta izglītības satura projektā.

Semināra laikā tika atklāts metodiskais materiāls Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē. Atklāšanas pasākumā piedalījās Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, Rīgas Juridiskās augstskolas lektore, patentpilnvarniece Ingrīda Kariņa-Bērziņa, "Junior Achievement Latvija" valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns un SIA "SIMPLE +" valdes priekšsēdētājs Kristiāns Lancmanis. Saskaņā ar Patentu valdes sniegto informāciju šis ir Latvijā pirmais metodiskais materiāls pedagogiem un izglītojamajiem no 1. līdz 12. klasei par rūpnieciskā īpašuma jautājumiem, apskatot tādus tematus kā patenti, preču zīmes, dizainparaugi, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzība pret viltojumiem.

"Šobrīd ikvienam pieejama ļoti plaša informācija par norisēm Latvijas un pasaules ekonomikā, taču tieši tādēļ arī skolotājam nav viegli atlasīt pašu būtiskāko. Ekonomikas skolotāji pozitīvi vērtē iespēju katru gadu īsi pirms mācību gada sākuma tikties ar Latvijas Bankas ekspertiem, uzdot jautājumus un diskutēt. Mums, savukārt, šīs tikšanās ar skolotājiem palīdz labāk izprast to, kāda izglītojošā informācija un aktivitātes visvairāk būtu nepieciešamas, lai kopīgi jau no skolas vecuma veicinātu visas sabiedrības labāku izpratni par ekonomikas procesiem," uzsver Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnes Naudas skola redaktore Antra Slava.

Kopumā pasākumu apmeklēja 103 pedagogi no 100 skolām. Semināra dalībnieku vidū lielākā daļa bija skolotāji, kuri māca ekonomiku, pārējie semināra dalībnieki pasniedz komerczinības, sociālās zinības vai kādu citu mācību priekšmetu.

"Ekonomika ir kā ēka. Katrai mājai jābūt mūsdienīgai un ar stipriem pamatiem – tās ir preces un pakalpojumi, ražošanas resursi, tirgi un, protams, kapitāls (arī nauda). Kāds būs jūsu dzīves pamats jeb zināšanas, tāda būs jūsu nākotne – mācības, karjera, ģimene un pensija," raksturojot ekonomikas mācību priekšmeta nozīmi, akcentē Rīgas privātskolas Latreia skolotāja Irina Kozlovska.

"Ekonomika sniedz tev zināšanas par to, kā pārvaldīt savu naudu, finanses, īpašumus u.tml., lai mēģinātu sasniegt ekonomisko brīvību!" viņu papildina Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotājs Dzintars Dvinskis.

Skolotāji seminārā saņēma izdales un prezentācijas materiālus, no kuriem daļa tiks publicēti Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnē Naudas skola, lai pieeja tiem būtu arī tiem pedagogiem, kuri nevarēja apmeklēt semināru.

Apzinoties ekonomikas izglītotības lomu sabiedrības dzīves kvalitātē un tautsaimniecības attīstībā, Latvijas Banka veic sistēmisku darbu ekonomikas izglītošanā. Latvijas Banka sociālo zinību skolotājiem, skolēniem, studentiem u.c. interesentiem aktīvi piedāvā dažādas iespējas izprast ekonomikas likumsakarības. Partnerībā ar citām Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014. - 2020. gadam īstenošanā iesaistītajām institūcijām Latvijas Banka veicina tādas sabiedrības attīstību, kurā cilvēkiem ir zināšanas par finansēm un ekonomiku un viņi spēj tās izmantot savas finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai, konkurētspējas darba tirgū un labklājības paaugstināšanai, tā radot arī priekšnoteikumus sabiedrības kopējai attīstībai.

Ekonomiskās izglītotības vietne Naudas skola (www.naudasskola.lv) ir palīgs skolotājiem, skolēniem un ikvienam interesentam par to, kā darbojas ekonomika un finanses. Viena no izglītojošā darba daļām ir regulāri semināri ekonomikas skolotājiem, dodot iespēju uzlabot zināšanas un darba metodes.

Zināšanu vairošanai Latvijas Banka valsts simtgadē īsteno vairākas paliekošas lietas:

  • Jaunajam kompetenču modelim palīdzam veidot jaunu ekonomikas mācību līdzekli skolām. Kopš 1998. gada, kad ar Latvijas Bankas līdzdalību iznāca pirmā ekonomikas mācību grāmata Latvijas skolām, pagājuši 20 gadi, un tagad laiks kam jaunam.
  • Visos Latvijas reģionos klātienē ar uzņēmējiem, iedzīvotājiem, studentiem diskutējām par to, kas ir turības atslēga, kā ražot ko vērtīgāku, pasaulei dārgāk pārdodamu.
  • Atjaunots zināšanu centrs "Naudas pasaule", kuru mācību darbā īpaši iecienījuši skolēni un studenti.
  • Aizsākam programmu "No sprīdīšiem par saimniekiem", kas domāta cilvēka un valsts dzīvi ietekmējošu ekonomikas patiesību atgādināšanai vienkāršā, atpazīstamā formā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:
– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.