Publicēts: 20.12.2016.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja 2013. gada 12. decembra kārtības Nr. 217/1 "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtība" grozījumus.

Ar šiem grozījumiem Latvijā tiek ieviestas vairāku Eirosistēmas normatīvo aktu – Eiropas Centrālās bankas (ECB) pamatnostādņu grozījumu (ECB/2016/31, ECB/2016/32 un ECB/2016/33) – prasības monetārās politikas īstenošanas jomā.

Tādējādi tiek precizēti monetārās politikas operāciju nodrošinājuma atbilstības kritēriji attiecībā uz nenodrošinātajām obligācijām, nodrošinātajām obligācijām, ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem (ABS), kā arī kredītprasībām. Paredzēta iespēja pieņemt kā nodrošinājumu tirgojamos aktīvus un ar atbilstošām kredītprasībām nodrošinātus netirgojamus parāda instrumentus (DECC instrumentus) ar negatīvām maksājumu plūsmām. Tāpat pārskatīti monetārās politikas operāciju nodrošinājuma novērtējuma diskonti.

Tiek arī paplašinātas Latvijas Bankas tiesības gadījumos, kad monetārās politikas operāciju dalībnieki nepilda savas saistības.

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka Eirosistēmas ietvaros papildus tam veic šādus pamatuzdevumus:

– pārvalda ārējās rezerves;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– veicina maksājumu sistēmu raitu darbību;
– sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.