Publicēts: 01.11.2023.

Pārbaude veikta 2022. gada martā - aprīlī

Attiecas uz visiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) no 14.03.2022. līdz 29.04.2022. izlases kārtībā veica piecu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (turpmāk – sabiedrības) darbības pārbaudi ar nolūku izvērtēt, vai sabiedrības ievēro aktīvu vērtēšanas principus un metodoloģiju, kas sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par alternatīvo ieguldījumu fondu (turpmāk – AIF) aktīvu vērību. Pārbaudes mērķis bija pārliecināties, vai sabiedrības ievēro tiesību aktos noteiktos aktīvu novērtēšanai piemērojamos noteikumus un standartus praksē, kā arī izvērtēt riskus, kas izriet no aktīvu novērtēšanas procedūrām, nekorektas cenošanas un nepilnīgiem vērtēšanas modeļiem.

Pārbaudē Komisija izvērtēja sabiedrību iesniegto informāciju par AIF aktīvos veikto ieguldījumu (portfeļuzņēmumi, aizdevumi vai nekustamie īpašumi) vērtēšanas normatīvo regulējumu un procesiem, kas saistīti ar aktīvu vērtēšanu. Papildus Komisija izskatīja sabiedrību iesniegto informāciju par trīs AIF portfeļuzņēmumiem (no visiem pārvaldē esošajiem AIF) un trīs izsniegtajiem aizdevumiem ar lielāko uzskaites vērtību 31.12.2020. un 31.12.2021.

Izvērtējusi sabiedrību sniegto informāciju un dokumentus, Komisija nosūtīja sabiedrībām vēstuli par to labo praksi, kā arī par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un novērojumiem.

Vēstulē tika apkopoti pārbaudes grupas novērojumi un secinājumi, kā arī informācija par sabiedrību praksē konstatētajām nepilnībām vai neatbilstībām atbilstoši:

  • Eiropas Komisijas 19.12.2012. Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību, prasībām;
  • Starptautiskā privātā kapitāla un riska kapitāla novērtēšanas vadlīnijām (International Private Equity And Venture Capital Valuation (IPEV) guidelines; turpmāk – IPEV vadlīnijas);
  • Eiropas Investoru asociācijas vadlīnijām ieguldījumiem nekustamo īpašumu uzņēmumos (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV) guidelines; turpmāk – INREV vadlīnijas).

Ņemot vērā pārbaudē konstatētos trūkumus un novērojumus, Latvijas Banka sniedz sabiedrībām ieteikumus un norāda labāko praksi attiecībā uz sabiedrību AIF aktīvu vērtēšanu reglamentējošajiem normatīvajiem dokumentiem un AIF ieguldītājiem atklājamo informāciju.

Par tematisko pārbaudi "Alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvu vērtēšanas procesa atbilstība"PDF