Publicēts: 11.12.2023.

Eiropas Savienības vienotajai valūtai – eiro – Latvija pievienojās 2014. gada 1. janvārī. Lai pilnvērtīgi sagatavotos veiksmīgai eiro ieviešanai, tika veikti vairāki priekšdarbi.

Latvijas soļi ceļā uz eiro ieviešanu

No 2005. gada 1. janvāra Latvijas nacionāla valūta lats (LVL) tika piesaistīts eiro ar kursu 1 EUR = 0.702804 LVL. Kopš 2005. gada 2. maija Latvija pievienojās Valūtas kursa mehānismam II (VKM II).

Saskaņā ar eiro ieviešanas kritērijiem ES dalībvalstij līdz eiro ieviešanai šī mehānisma ietvaros jādarbojas vismaz divus gadus. Taču šā perioda ilgums ir atkarīgs no Māstrihtas kritēriju (vairāki ekonomiski nosacījumi, kas ietver prasības attiecībā uz inflācijas, procentu likmju, budžeta deficīta un valdības parāda līmeni) izpildes. Latvija mērķtiecīgi strādāja, lai šos kritērijus izpildītu.

Lai lemtu par Latvijas gatavību eiro ieviešanai, pēc Latvijas valdības ierosinājuma 2013. gada jūnijā EK un ECB sagatavoja konverģences ziņojumu – pozitīvu vērtējumu par valsts gatavību dalībai EMS un uz tā pamata 2013. gada 9. jūlijā Eiropas Savienības Padome pieņēma galīgo lēmumu par eiro ieviešanu Latvijā.

Latvijā tika izveidots un īstenots eiro ieviešanas projekts. Tā ietvaros eiro ieviešanai nepieciešamo pasākumu plānošanā un vienlaikus arī īstenošanā sadarbojās atbildīgās valsts institūcijas, finanšu un komerciestādes, nevalstiskās organizācijas u.c.

Viens no nozīmīgākajiem soļiem ceļā uz eiro ieviešanu, bija Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna izstrāde. Šis plāns noteica uzdevumus, kas un kādos termiņos bija veicami eiro ieviešanas nodrošināšanai, kā arī definēja eiro ieviešanas principus un ieviešanas procesa scenāriju.

Projekta struktūra

Lai nodrošinātu efektīvu eiro ieviešanas procesu, Latvijā izveidoja eiro ieviešanas projekta Vadības komiteju, kuras uzdevums bija eiro ieviešanas stratēģijas izvēle, Nacionālā eiro ieviešanas plāna izstrādes un īstenošanas kontrole, kā arī nepieciešamo pasākumu koordinēšana un vadība.

Šo komiteju vadīja Latvijas Republikas Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretārs. Vadības komitejas sastāvā bija FM, Valsts kancelejas, Latvijas un citu iestāžu augstākā līmeņa amatpersonas.

Vadības komitejas padotībā bija izveidotas piecas darba grupas, konkrētu uzdevumu veikšanai:

  • valsts administrācijas darba grupa – likumdošanas aktu izvērtēšana, valsts parāda denominācija, informācijas sistēmu pielāgošana, statistikas sfēras pielāgošana;
  • naudas un maksājumu sistēmas darba grupa – skaidras naudas eiro ieviešana, maksājumu sistēmas;
  • finanšu sistēmas darba grupa – naudas un vērtspapīru tirgi, finanšu instrumenti, eiro ieviešanas jautājumi apdrošināšanas un pensiju fondu sektoros;
  • ekonomikas: nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa – cenu monitorings un cenu kontrole, "Godīgs eiro ieviesējs" aktivitāte;
  • sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa – informatīvas interneta vietnes izveide un uzturēšana, eiro informatīvais tālrunis un e-pasts, kur gan uzņēmēji, gan privātpersonas varēja vērsties ar jautājumiem par eiro, kā arī informatīvo materiālu izgatavošana un izplatīšana.

Par vadības komitejas lēmumu īstenošanu un darba grupu savstarpēju koordinēšanu bija atbildīgs eiro projekta vadītājs, kurš regulāri ziņoja Vadības komitejai par projekta virzību, kā arī identificēja problēmas un kontrolēja to risināšanu.

Eiro ieviešanas procesu uzraudzīja Ministru kabinets, kam Vadības komiteja reizi pusgadā sniedza pārskatu par paveikto.

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas publikācijas, pētījumi un ekspertu sarunas