Publicēts: 08.06.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2005. gada 8. jūnijā

Šodien, 8. jūnijā, klajā nāk Latvijas Bankas biļetena "Averss un Reverss" kārtējais - 2005. gada 2. numurs. Tajā bankas speciālisti pirmo reizi apkopojuši plašu un daudzpusīgu informāciju par Starptautisko Valūtas fondu (SVF), kas šobrīd aptver 184 dalībvalstis, kā arī Latvijas sadarbību ar šo organizāciju ceļā uz Eiropas Savienību. Izdevums arī intervējis Latvijas pārstāvi SVF - Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas padomnieci Jeļenu Zubkovu.

Biļetens ievietots Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Publikācijas, runas", savukārt lapas SVF veltītajā sadaļā http://www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/svf/ minētie pētījumi atrodami plašākā izklāstā.

Latvija sadarbībā ar SVF ir izgājusi garu ceļu - no programmām ar noteiktu uzdevumu izpildes prasībām līdz pašreizējai praksei, kad varam sadarboties tikai SVF statūtu IV panta konsultāciju formā. Dalība SVF nodrošina Latvijai iespēju iesaistīties ikgadējās konsultācijās par ekonomikas attīstības procesiem pasaulē, kā arī ik gadus saņemt neatkarīgu un objektīvu Latvijas ekonomiskās situācijas novērtējumu, ko ņem vērā gan investori, gan arī citas organizācijas, piemēram, starptautiskās kredītreitingu aģentūras un Eiropas Komisija. Kļūstot par starptautiskās finanšu sistēmas daļu, Latvija var ietekmēt šos procesus.

Latvija ir SVF dalībvalsts kopš 1992. gada 19. maija, un kopš 2003. gada 20. marta Latvijas Banka ir vadošā institūcija Latvijas sadarbībā ar SVF. Valsts intereses SVF pārstāv pilnvarnieks - Latvijas Bankas prezidents, un ikdienas darbu koordinē Latvijas Bankas Ārējo sakaru pārvalde. Savukārt strādāt SVF Ziemeļu un Baltijas valstu izpilddirektora birojā Latvijas Banka nosūtījusi pārstāvi, kas īsteno Latvijas un pārējo grupas valstu intereses.

Latvijas Bankas interneta lapā ievietotajos materiālos sniegta aptveroša informācija par SVF pārvaldes mehānismu un pārraudzības metodēm, lai nodrošinātu pasaules ekonomikas un finanšu sistēmas stabilitāti, piemēram, laikus noteikt un novērst ekonomiskās un finanšu krīzes, kas var apdraudēt labklājības celšanas procesu pasaulē un sabalansētas starptautiskās tirdzniecības attīstību. Plašāk apskatītas SVF galvenās darbības jomas - pasaules ekonomikas un finanšu sistēmas uzraudzība un finansiālā, tehniskā palīdzība, apskats ietver arī tādus svarīgus aspektus, kā lielākās pasaules krīzes un SVF loma to seku likvidēšanā, fonda politika zema ienākuma valstīs.