Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju samazinājums par 8.3 milj. eiro jeb 0.15%, salīdzinot 2010. gada 31. jūlija un 2010. gada 30. jūnija datus, saistīts galvenokārt ar Latvijas valdības ārvalstu valūtās noguldīto līdzekļu palielinājumu un ārvalstu valūtu un zelta pārvērtēšanas rezultātu.