Publicēts: 01.01.2013.
"Latvijas Bankas ārējo rezervju samazinājums par 53.89 milj. eiro jeb 1.18%, salīdzinot 2009. gada 31. oktobra un 2009. gada 30. septembra datus, ir galvenokārt saistīts ar:
1. latu atpirkšanu 71.21 milj. eiro apjomā monetāro valūtas mijmaiņas līgumu rezultātā;
2. Latvijas valdības noguldīto līdzekļu pieaugumu 27.81 milj. eiro apjomā;
3. vietējo kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu ārvalstu valūtā apjoma samazinājumu 6.9 milj. eiro apjomā;
4. pārdoto ārvalstu valūtu intervenču darījumos 2.5 milj. eiro apjomā."