Publicēts: 04.04.2015.
"Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 82.27 milj. eiro jeb 1.83%, salīdzinot 2009. gada 30. septembra un 2009. gada 31. augusta datus, ir galvenokārt saistīts ar:
1. Latvijas valdības noguldīto līdzekļu pieaugumu 27.74 milj. eiro apjomā;
2. no Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) saņemto vienreizējo SDR asignējumu 29.17 milj. eiro apmērā. Vienreizējais SDR asignējums tika piešķirts visām dalībvalstīm, kas pievienojās SVF pēc 1981. gada. Šāda asignējuma mērķis ir izlīdzināt nevienmērīgo SDR sadali, kad vairāk nekā 1/5 dalībvalstu nebija saņēmušas asignējumus, jo tās pievienojās SVF pēc 1981. gada. Latvija šādu asignējumu saņēma pirmo reizi;
3. vietējo kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu ārvalstu valūtā apjoma pieaugumu 9.34 milj. eiro apjomā."