Katra mēneša sākumā Latvijas Banka apkopo starpbanku maksājumu sistēmās apstrādāto maksājumu skaitu un apjomu Elektroniskajā klīringa sistēmā EKS un TARGET2-Latvija.

Statistiskos datus un to analīzi līdz 2008. gadam sk. "Monetārā Apskata" 4. numurā, Latvijas Bankas gada pārskatā un tālāk tekstā.

Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika
Dati no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada janvārim (ieskaitot)

Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistemu statistikas arhīvslatos; eiro
Dati no 2000. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim (ieskaitot)

Latvijas Bankas starpbanku maksājumu statistikas datu analīze par 2014. gadu

Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika

2015. gadā Latvijas Banka nodrošināja divu maksājumu sistēmu – TARGET2-Latvija sistēmas un Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (tālāk tekstā – EKS sistēma) – darbību. TARGET2-Latvija sistēma ir Eirosistēmas reālā laika bruto norēķinu sistēmas TARGET2 komponentsistēma, kas apstrādāja Eirosistēmas monetārās politikas operāciju norēķinus, starpbanku norēķinus liela apjoma maksājumiem un klientu steidzamu maksājumu norēķinus eiro, bet EKS sistēma ir neto norēķinu sistēma, kas turpināja nodrošināt ērtus, ātrus un lētus klientu starpbanku maksājumus eiro, veicot pilnībā automatizēto SEPA kredīta pārvedumu apstrādi ar galanorēķinu Latvijas Bankā atvērtajos dalībnieku norēķinu kontos TARGET2-Latvija sistēmā.

2015. gada beigās TARGET2-Latvija sistēmas dalībnieces bija 22 kredītiestādes, Valsts kase un Latvijas Banka. TARGET2-Latvija sistēma nodrošināja arī EKS sistēmas, LCD vērtspapīru norēķinu sistēmas DENOS un SIA "First Data Latvia" sistēmas galanorēķinus eiro. 2015. gadā TARGET2-Latvija sistēma apstrādāja 359.1 tūkst. maksājumu 264.7 mljrd. eiro apjomā. Maksājumu kopskaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu TARGET2-Latvija sistēmā gandrīz nemainījās (palielinājās par 0.8%), bet kopapjoms samazinājās par 22.8% (TARGET2-Latvija sistēmas apstrādāto maksājumu mēneša datus sk. 1. att.). Maksājumu kopapjoma kritums TARGET2-Latvija sistēmā galvenokārt izskaidrojams ar to, ka līdz ar EKS sistēmas tiešā savienojuma izveidi ar EBA Clearing uzturēto STEP2 sistēmu 2014. gada beigās mainījās norēķina kārtība ar savienoto sistēmu, aizstājot norēķinu par pilnajām debeta un kredīta pozīcijām ar neto norēķinu saldo apjomā. Papildus arī dažas kredītiestādes, kuras ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas dalībnieces, mainīja likviditātes pārvaldīšanas metodes, izmantojot TARGET2-Latvija sistēmu.

1. attēls

Tiešais EKS sistēmas savienojums ar STEP2 sistēmu sniedza iespēju kredītiestādēm vēl ātrāk veikt maksājumus SEPA ietvaros, t.sk. maksājumus Latvijas kredītiestādēm, kuras nav EKS sistēmas dalībnieces. Pilnveidojot EKS sistēmu, Latvijas Banka ar 2015. gada maiju papildināja EKS sistēmas norēķinus ar jaunu t.s. nakts klīringa ciklu, kurā norēķins tiek veikts plkst. 21.00 ar nākamās dienas valutēšanas datumu. Šāda nakts cikla ieviešana sniedza iespēju EKS sistēmas dalībniekiem būtiski paātrināt darbadienas beigās iesniegto klientu maksājumu nosūtīšanu gan tām saņēmēja iestādēm, kuras ir EKS sistēmas dalībnieces, gan arī tām, kas sasniedzamas, izmantojot STEP2 sistēmu.

2015. gada beigās EKS sistēmā kā tiešās dalībnieces piedalījās 16 kredītiestāžu, Valsts kase un Latvijas Banka, kā arī divi netiešie dalībnieki. 2015. gadā EKS sistēma apstrādāja 38.0 milj. maksājumu 52.4 mljrd. eiro apjomā (EKS sistēmas apstrādāto maksājumu mēneša datus sk. 2. un 3. att.). EKS sistēmā apstrādāto maksājumu skaits salīdzinājumā ar 2014. gadu pieauga par 6.7%, bet apjoms – par 8.6%.

2. attēls

 

3. attēls