Aktualizēts: 25.09.2014

Sk. Tirdzniecības kredīti un avansi un Citas debitoru (vai kreditoru) saistības, izņemot tirdzniecības kredītus un avansus