Aktualizēts: 06.06.2012

Tādi ārējie aktīvi ārvalstu valūtā, kurus kontrolē monetārās iestādes un kuri tām viegli pieejami (monetārais zelts, Speciālās aizņēmuma tiesības, rezerves pozīcija SVF, citi rezerves aktīvi).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.