Aktualizēts: 06.06.2012

Vispārējās nozīmes preces, preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos un nemonetārais zelts.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.