Aktualizēts: 22.12.2015

Kredīti, kas nav izsniegti patēriņam vai mājokļa iegādei, piemēram, kredīti komercdarbībai, izglītībai.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulai (EK) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2013/33).