Aktualizēts: 24.09.2014

Starpība starp kopējiem finanšu instrumentu aktīvu darījumiem un kopējiem finanšu instrumentu pasīvu darījumiem. Ja starpība ir pozitīva, tad sektors finansē citu sektoru darbību; ja negatīva, tas saņem līdzekļus no citiem sektoriem. Rezidentu neto finanšu darījumi atspoguļo to, vai valsts kopumā ir piesaistījusi ārvalstu līdzekļus vai izvietojusi tos ārvalstīs.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.