Aktualizēts: 24.09.2014

Starpība starp kopējiem finanšu instrumentu aktīvu atlikumiem un kopējiem finanšu instrumentu pasīvu atlikumiem. Ja sektora neto finanšu vērtība ir pozitīva, tā finanšu aktīvi ir lielāki par saistībām; ja sektora neto finanšu vērtība ir negatīva, saistības ir lielākas par aktīviem. Ja rezidentu neto finanšu vērtība ir pozitīva, ārvalstu prasības ir lielākas par ārvalstu saistībām un nerezidenti ir parādā valstij. Negatīva rezidentu neto finanšu vērtība atspoguļo valsts parādu nerezidentiem.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.