Aktualizēts: 23.09.2014

Fiziskās personas vai fizisko personu grupas kā patērētāji un tikai pašu galapatēriņam domātu preču ražotāji un nefinanšu pakalpojumu sniedzēji. Par mājsaimniecībām uzskatāmi arī pašnodarbinātie, kas ir fiziskās personas vai fizisko personu grupas veidotas saimnieciski organizatoriskas vienības, par kuru saistībām šī fiziskā persona vai fizisko personu grupa atbild ar visu savu mantu un kuru grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.