Šaurās naudas rādītājs, kas ietver skaidro naudu apgrozībā un eiro zonas rezidentu uz nakti veiktos noguldījumus MFI.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.