Aktualizēts: 06.06.2012

Ārējā parāda (bruto) dati atspoguļo parādu radošās saistības starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem. Ārējais parāds (neto) tiek aprēķināts kā bruto ārējais parāds mīnus atbilstošie ārējo aktīvu posteņi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam un Starptautiskā Valūtas fonda "Ārējā parāda statistika: Sagatavotāju un lietotāju rokasgrāmatas" 2013. gada izdevumam.