en

2016. gada septembrī, publicējot maksājumu bilances datus, līdz ar datu kārtējo pārskatīšanu tiks veiktas šādas datu pārklasifikācijas.

  1. Postenī "Preces" atsevišķi tiks izdalīts postenis "Nemonetārais zelts" kā arī tiks iekļauti precizēti nelegālā importa dati.
  2. Tiešo investīciju ienākumi tiks pārklasificēti no tiešo investīciju virziena principa uz aktīvu un pasīvu principu.
  3. Sākot ar 2014. gada datiem centrālās bankas aktīvos iekļautās eiro banknošu emisijas un turējumu korekcijas pārmaiņas starptautisko investīciju bilancē tiks pārklasificētas no "Citām pārmaiņām" uz "Darījumiem" kā arī tiks iekļauts šo pārmaiņu pretējais ieraksts centrālās bankas pasīvos.
  4. Ieviests papildu informācijas avots darījumu ar nekustamo īpašumu atspoguļošanai tiešo investīciju Latvijā datos.