Statistikas datu rindas sākas ar 2014. gada janvāri, kad Latvija pievienojās eiro zonai.

Datu arhīvs 

2.-14., 16., 18.-23. punktā minēto tabulu dati tiek atjaunoti reizi mēnesī.
1. un 17. punktā minēto tabulu dati tiek atjaunoti reizi ceturksnī.

Tabulu numerācija atbilst Latvijas Bankas "Makroekonomisko Norišu Pārskata" statistiskās informācijas tabulu numerācijai.

Latvijas Bankas un monetārie rādītāji

1. Monetārie rādītāji un procentu likmes
(1. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim)

2. Latvijas Bankas naudas pārskats
(3. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim; sākot ar 2019. gada janvāri, dati pieejami datubāzē INTS)

3. Monetārie rādītāji un to sastāvdaļas
(saskaņā ar ECB metodoloģiju; 4. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

4. Latvijas Bankas aktīvi un pasīvi
(6. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

5. Latvijas banku sistēmas naudas pārskats
(10. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

Monetāro finanšu iestāžu (MFI) pamatrādītāji

6. MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance
(7. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim; sākot ar 2019. gada janvāri, dati pieejami datubāzē INTS)

7. MFI konsolidētā bilance
(8. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

8. MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance
(9.ab tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim; sākot ar 2019. gada aprīli, dati pieejami datubāzē INTS)

9. MFI (izņemot Latvijas Banku) ārzemju aktīvi un ārzemju pasīvi
(11.ab tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim; sākot ar 2019. gada aprīli, dati pieejami datubāzē INTS)

10. MFI (izņemot Latvijas Banku) atsevišķas mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu grupu dalījumā
(12. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

MFI (izņemot Latvijas Banku) piesaistītie noguldījumi un izsniegtie kredīti un vērtspapīru turējumi

11. Rezidentu finanšu iestāžu, nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību noguldījumu termiņstruktūra
(euro un ārvalstu valūtā;13. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim; sākot ar 2019. gada janvāri, dati pieejami datubāzē INTS)

12. Finanšu iestāžu noguldījumi, nefinanšu sabiedrību noguldījumi, mājsaimniecību noguldījumi, valdības un nerezidentu noguldījumi
(euro un ārvalstu valūtā; 14.abcdef tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim; sākot ar 2019. gada janvāri, dati pieejami datubāzē INTS)

13. Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu termiņstruktūra
(euro un ārvalstu valūtā; 15. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim; sākot ar 2019. gada janvāri, dati pieejami datubāzē INTS)

14. Finanšu iestādēm un nefinanšu sabiedrībām izsniegtie kredīti, mājsaimniecībām izsniegtie kredīti, valdībai un nerezidentiem izsniegtie kredīti
(16.abc tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim; sākot ar 2019. gada janvāri, dati pieejami datubāzē INTS)

15. Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu veidi  (18. tabula (dati no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim pieejami datu arhīvā)

16. Rezidentu nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti
(37. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

17. Kredīti rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda
(38ab. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim)

18. Neakciju vērtspapīru turējumi. Akciju un citu kapitāla vērtspapīru turējumi
(19.ab tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

19. Rezidentu un nerezidentu noguldījumu, izsniegto kredītu, neakciju vērtspapīru turējumu un MFI emitēto parāda vērtspapīru valūtu dalījums
(20.abcdefg tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim; sākot ar 2019. gada aprīli, dati pieejami datubāzē INTS)

20. Starpbanku tirgos izsniegtie kredīti
(22. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

Ārvalstu valūtas darījumi 

21. Galvenie ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi
(veidu un dalībnieku dalījumā; 24. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

22. Ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana
(25. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)

23. Vidējie svērtie ārvalstu valūtu (izņemot bezskaidrās naudas norēķinus) maiņas kursi
(27. tabula; dati no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada februārim)