Katra mēneša sākumā Latvijas Banka apkopo starpbanku maksājumu sistēmās apstrādāto maksājumu skaitu un apjomu Elektroniskajā klīringa sistēmā EKS un TARGET2-Latvija.

Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika
Dati no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim (ieskaitot)

Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika par 2016. gadu (PDF formātā)

Latvijas Bankas 2016. gada starpbanku maksājumu sistēmu statistika

2016. gadā Latvijas Banka nodrošināja divu maksājumu sistēmu – TARGET2-Latvija sistēmas un Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (tālāk tekstā – EKS sistēma) – darbību. TARGET2-Latvija sistēma ir Eirosistēmas reālā laika bruto norēķinu sistēmas TARGET2 komponentsistēma, kas nodrošina reālā laika bruto norēķinus eiro, lai atbalstītu Eirosistēmas monetārās politikas operāciju un starpbanku tirgus darījumu veikšanu, klientu steidzamu maksājumu izpildi un citu maksājumu, vērtspapīru norēķinu un finanšu instrumentu klīringa sistēmu starpbanku norēķinu veikšanu. EKS sistēma ir neto norēķinu sistēma, kas turpināja nodrošināt modernus un efektīvus klientu maksājumus eiro SEPA ietvaros Latvijas kredītiestādēm un Valsts kasei. EKS sistēma veica pilnībā automatizētu SEPA kredīta pārvedumu apstrādi EKS sistēmas klīringa servisā ar norēķinu septiņas reizes dienā Latvijas Bankā atvērtajos dalībnieku norēķinu kontos TARGET2-Latvija sistēmā.

2016. gada beigās TARGET2-Latvija sistēmas dalībnieces bija 21 kredītiestāde, Valsts kase un Latvijas Banka. TARGET2-Latvija sistēma nodrošināja arī EKS sistēmas, LCD vērtspapīru norēķinu sistēmas un SIA "First Data Latvia" karšu norēķinu sistēmas galanorēķinus eiro. TARGET2 sistēmas, t.sk. TARGET2-Latvija sistēmas, pieejamība bija 100%. TARGET2-Latvija sistēma vidēji dienā apstrādāja 1.3 tūkst. klientu maksājumu 98.6 milj. eiro apjomā un 0.3 tūkst. starpbanku maksājumu 816.0 milj. eiro apjomā. 2016. gadā TARGET2-Latvija sistēma apstrādāja 429.2 tūkst. maksājumu 235.1 mljrd. eiro apjomā. Maksājumu kopskaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 19.5%, bet kopapjoms samazinājās par 11.2%. Apjoma sarukums turpinājās kopš 2015. gada vidus, kad dažas Ziemeļvalstu grupas kredītiestādes mainīja likviditātes pārvaldīšanas metodes, samazinot likviditātes pārvedumu biežumu, TARGET2-Latvija komponentsistēmā uzglabājot naudas līdzekļus un nepārskaitot tos uz citu valstu TARGET2 komponentsistēmām. TARGET2-Latvija sistēmā mēnesī apstrādāto maksājumu skaits bija svārstīgāks nekā šo maksājumu apjoms (sk. 1. att.).

1. attēls

Lai attīstītu un pilnveidotu EKS sistēmu un atbalstītu inovatīvo maksājumu instrumentu attīstību valstī, 2016. gadā Latvijas Banka sadarbībā ar Latvijas kredītiestādēm veiksmīgi turpināja zibmaksājumu servisa izveidi EKS sistēmā. Šis serviss ļaus kredītiestāžu klientu maksājumu izpildi veikt dažu sekunžu laikā un būs pieejams 24/7/365 režīmā. Serviss orientēts uz privātpersonu un uzņēmumu neliela apjoma zibmaksājumu izpildi. Latvijas Banka plāno ieviest zibmaksājumu servisu EKS sistēmā 2017. gada augustā. Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem pieeju zibmaksājumu izmantošanai, Latvijas Banka veidos EKS sistēmas ātro maksājumu servisa savienojumus ar citām ātro maksājumu sistēmām Eiropā, kas ļaus veikt zibmaksājumus starp visām Latvijas kredītiestādēm neatkarīgi no to dalības EKS sistēmā, kā arī veikt šādus maksājumus SEPA ietvaros.

2016. gada beigās EKS sistēmā kā tiešās dalībnieces piedalījās 15 kredītiestāžu, Valsts kase un Latvijas Banka, kā arī divi netiešie dalībnieki. 2016. gadā EKS sistēma, kas paredzēta liela skaita neliela apjoma klientu maksājumu apstrādei, vidēji dienā apstrādāja 156.9 tūkst. klientu maksājumu 210.1 milj. eiro apjomā. EKS sistēmas pieejamība bija 99.78%. EKS sistēmā apstrādāti 40.3 milj. maksājumu 54.0 mljrd. eiro kopapjomā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinoties attiecīgi par 6.0% un 3.0%. Turpinājās 2015. gadā novērotā tendence – vislielākais EKS sistēmā apstrādāto maksājumu skaits un apjoms bija decembrī, bet mazākais – janvārī (sk. 2. un 3. att.).

2. attēls

 3. attēls

 

Statistiskos datus un to analīzi līdz 2008. gadam sk. "Monetārā Apskata" 4. numurā, Latvijas Bankas gada pārskatā.

Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistemu statistikas arhīvs latos; eiro
Dati no 2000. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim (ieskaitot)