Eiropas vērtspapīru norēķinu tirgus bija sadrumstalots, un tika veikti dārgi un sarežģīti vērtspapīru pārrobežu norēķini. Lai situāciju uzlabotu, Eirosistēma 2006. gadā iniciēja TARGET2 vērtspapīriem projektu, kura mērķis ir izveidot Eirosistēmas pakalpojumus vērtspapīru norēķiniem vienotā TARGET2 vērtspapīriem platformā un veicināt visu centrālo vērtspapīru depozitāriju norēķinu pārcelšanu uz to. Tādējādi, Eirosistēma sniegtu iespēju veikt naudas un vērtspapīru norēķinus pēc vienādiem standartiem visā Eiropā, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus. Centrālie vērtspapīru depozitāriji, pievienojoties TARGET2 vērtspapīriem platformai, varētu sniegt efektīvākus pārrobežu norēķinu pakalpojumus saviem klientiem. Projekta ieviešanu vada Eiropas Centrālās bankas Padomes izveidota Tirgus infrastruktūras valde. Līdz ar TARGET2 vērtspapīriem platformas darbības uzsākšanu 2015. gada 22. jūnijā, TARGET2 vērtspapīriem valde nodrošina platformas raitu darbību saskaņā ar attiecīgajiem tehniskajiem un juridiskajiem dokumentiem un veicina arī TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumu turpmāku pielāgošanu tirgus vajadzībām nākotnē.

Projektā ieinteresētās valstu centrālās bankas un centrālie vērtspapīru depozitāriji piedalās dažādās darba grupās, kas koordinē TARGET2 vērtspapīriem platformas pakalpojumu izstrādi un testēšanu. Norēķinu bankas savas intereses pārstāv, darbojoties nacionālajās TARGET2 vērtspapīriem lietotāju grupās. Pievienošanās TARGET2 vērtspapīriem platformai ir uzsākta 2015. gada 22. jūnijā un tiks pabeigta līdz 2017. gada 18. septembrim. Vairāki Eiropas centrālie vērtspapīru depozitāriji ir pievienojušies TARGET2 vērtspapīriem platformai un sniedz saviem klientiem efektīvus norēķinu pakalpojumus TARGET2 vērtspapīriem platformā saskaņā ar piegādes pret samaksu principu, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus. Vislielākie ieguvumi Eiropas sabiedrībai no šī projekta tiks sasniegti, kad TARGET2 vērtspapīriem platformai pievienosies visi Eiropas centrālie vērtspapīru depozitāriji, jo tas ļaus Eirosistēmai samazināt pārvedumu tarifus. Eiropas Centrālā bankas interneta vietnē atrodama plaša informācija par TARGET2 vērtspapīriem platformu.

Lai iesaistītos projektā, 2007. gadā tika izveidota Latvijas TARGET2 vērtspapīriem lietotāju grupa, kurā darbojas Latvijas Centrālā depozitārija, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts kases un Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvji. Latvijas TARGET2 vērtspapīriem lietotāju grupu vada Latvijas Bankas un Latvijas Centrālā depozitārija pārstāvji. Galvenais projekta partneris Latvijā, ar kuru Eirosistēma 2013. gada 26. septembrī noslēgusi pievienošanās līgumu, ir Latvijas Centrālais depozitārijs. Kā projekta virzītājs Latvijā Latvijas Centrālais depozitārijs sadarbojas ar Latvijas Banku, organizējot Latvijas vērstpapīru tirgus pievienošanos TARGET2 vērtspapīriem platformai ar pēdējo migrācijas grupu 2017. gada 18. septembrī.

Latvijas Banka, tāpat kā citu Eiropas valstu centrālās bankas, piedaloties TARGET2 vērtspapīriem platformā, nodrošinās vērtspapīru darījumu naudas puses norēķinus eiro. Latvijas Banka TARGET2 vērtspapīriem platformas dalībniekiem atvērs un apkalpos TARGET2 vērtspapīriem platformas nodalītos naudas norēķinu kontus norēķiniem centrālās bankas naudā, saskaņā ar Sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija. Tehniski gan nodalītie naudas konti, gan vērtspapīru konti atradīsies vienotā TARGET2 vērtspapīriem platformā. Tas dos iespēju TARGET2-Latvija dalībniekiem, veicot norēķinus par jebkurā centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kurš piedalās TARGET2 vērtspapīriem platformas norēķinos, reģistrētiem vērtspapīriem, naudas puses norēķiniem izmantot vienu TARGET2 vērtspapīriem platformas nodalīto naudas kontu.