Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no valstu centrālo banku galvenajiem uzdevumiem. Šāda maksājumu sistēma būtiski veicina finanšu sektora attīstību valstī, nodrošinot bezskaidrās naudas norēķinus starp kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm. Tikai ar efektīvas maksājumu sistēmas starpniecību valstu centrālās bankas var veikt arī savu galveno uzdevumu – īstenot monetāro politiku. Valsts maksājumu sistēmas galvenie elementi ir finanšu iestādes un sistēmas infrastruktūra (maksājumu tehniskā un administratīvā pārvalde).

2007. gada 19. novembrī darbību uzsāka TARGET2-Latvija starpbanku eiro maksājumiem – viena no 25 Eiropas automatizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmas TARGET2 komponentsistēmām. Tajā maksājumu apstrāde un norēķins notiek reālajā laikā, nodrošinot darījumu norēķinu tūlītēju galīgumu. Sistēmā lietotais bruto norēķins nozīmē, ka par katru pārskaitījumu tiek veikts atsevišķs norēķins. Uzturot TARGET2-Latvija sistēmu, Latvijas Banka kopā ar citām Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniecēm nodrošina TARGET2 sistēmas darbību.

Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS sistēma) ir Latvijas Bankas neto norēķinu sistēma, kas sāka darbu 1998. gada 17. novembrī, aizstājot iepriekšējo, uz papīra dokumentu apstrādi balstīto klīringa sistēmu, un tiek izmantota neliela apjoma maksājumiem (retail payments). EKS sistēma uzskatāma par ACH (automated clearing house – automatizētais klīringa centrs) sistēmu, kurā maksājumu apstrādes process ir pilnībā automatizēts un kurā tiek pieņemti un apstrādāti tikai elektroniskie dokumenti. EKS sistēma ir lielākā klientu maksājumu apstrādes sistēma Latvijā un nodrošina ātru, efektīvu un lētu norēķinu veikšanu eiro. Eiro maksājumu apstrādi EKS sistēma uzsāka 2008. gada janvārī, nodrošinot iespēju arī klientu maksājumus eiro iekšzemē izpildīt vienas darbadienas laikā. Sākot ar 2010. gada 9. novembri, EKS sistēma ir SEPA prasībām atbilstīga sistēma, kas dod iespēju tās dalībniekiem veikt un saņemt eiro maksājumus visā SEPA telpā – ES valstīs, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē un Monako.