I. Mērķis

1. Obligāto rezervju piemērošanas konsultatīvā ceļveža (tālāk tekstā – ceļvedis) mērķis ir informēt MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, par obligāto rezervju piemērošanu, aprēķināšanu un rezervju prasību izpildi.

II. Obligāto rezervju piemērošana

2. Obligātās rezerves piemēro Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiālēm, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, un Latvijas Republikā reģistrētām krājaizdevu sabiedrībām (tālāk tekstā – respondenti). Obligātās rezerves nepiemēro Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu filiālēm citās valstīs, kā arī respondentiem, kurus Eiropas Centrālā banka (tālāk tekstā – ECB) atbrīvojusi no rezervju prasību izpildes.

3. ECB publicē to MFI sarakstu, uz kurām attiecas rezervju prasības (sk. ECB interneta vietnes https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/monthly_list.en.html sadaļā The population of MFIs subject to the Eurosystem's minimum reserve requirements and not exempt).

III. Obligāto rezervju aprēķināšana

4. Rezervju prasību aprēķināšanu, rezervju rādītājus un to piemērošanu rezervju prasību aprēķināšanai nosaka ECB 2003. gada 12. septembra Regula Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu un tās turpmākie grozījumi (tālāk tekstā – Regula Nr. 1745/2003; sk. ECB interneta vietnē Regulas Nr. 1745/2003 konsolidēto versiju http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/02003r1745-20120118-en.pdf un http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/02003r1745-20120118-lv.pdf).

5. Atbilstoši Regulā Nr. 1745/2003 noteiktajam rezervju bāzē tiek ietverti respondenta piesaistītie noguldījumi un emitētie parāda vērstpapīri. Rezervju bāzē iekļautās saistības interpretējamas, ņemot vērā ECB 2013. gada 24. septembra Regulu Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (sk. ECB interneta vietnē: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/02013r1071-20131127-en.pdf un https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/02013r1071-20131127-lv.pdf ).

6. Lai izpildītu Regulas Nr. 1745/2003 prasības, Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumos Nr. 109 ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi" ietverta "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" veidlapa. Respondentiem jāaizpilda un jāiesniedz Latvijas Bankai "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" veidlapa ne vēlāk kā septiņu darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām. Respondents aizpildīto "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" veidlapu iesniedz Latvijas Bankai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

7. "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" veidlapā summas uzrāda veselos euro.

8. Respondentam rezervju prasības attiecīgajam izpildes periodam ir 0 euro, ja aizpildītās "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" veidlapas pozīcijā "Rezervju prasības" iegūta negatīva vērtība.

9. Respondentam "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" veidlapa jāiesniedz Latvijas Bankai arī tad, ja visu veidlapas pozīciju vērtības ir 0.

10. Atbilstoši Regulā Nr. 1745/2003 noteiktajam respondenta saistības pret MFI, kuras iekļautas ECB publicētajā to MFI sarakstā, uz kurām attiecas rezervju prasības, kā arī saistības pret ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām rezervju bāzē netiek iekļautas (sk. MFI sarakstu ECB interneta vietnes https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/monthly_list.en.html sadaļā The population of MFIs subject to the Eurosystem's minimum reserve requirements and not exempt).

11. Lai šā ceļveža 10. punktā minēto iespēju respondenti varētu izmantot attiecībā uz to emitētajiem parāda vērtspapīriem, respondentam jāiesniedz Latvijas Bankai atbilstoši pierādījumi par summu, par kuru samazināta rezervju bāze. Ja respondents nevar sniegt šādus pierādījumus par emitētajiem parāda vērtspapīriem, respondents var izmantot standartizētu atvilkumu (15%) rezervju bāzē ietvertajai emitēto parāda vērtspapīru (ar sākotnējo termiņu līdz 2 gadiem) summai. Informācija par standartizēto atvilkumu un aktuālais atvilkuma procents publicēts ECB interneta vietnes http://www.ecb.int/mopo/implement/mr/html/calc.en.html sadaļā Standardised deductions.

12. Obligāto rezervju summu, kas respondentam jātur konkrētajā izpildes periodā, aprēķina, rezervju bāzei piemērojot Regulā Nr. 1745/2003 noteiktos rezervju rādītājus. ECB publicē rezervju rādītājus arī savas interneta vietnes https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/mr/html/calc.en.html sadaļā Reserve coefficients. Saskaņā ar Regulā Nr. 1745/2003 noteikto rezervju rādītājs 1% tiek piemērots noguldījumiem ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 2 gadiem un emitētajiem parāda vērtspapīriem ar sākotnējo termiņu līdz 2 gadiem. Rezervju rādītājs 0% tiek piemērots visām pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām.

13. Obligātās rezerves aprēķina, šā ceļveža 12. punktā minētajai obligāto rezervju summai piemērojot Regulā Nr. 1745/2003 noteikto piemērojamo samazinājumu 100 000 euro apjomā. Informācija par piemērojamo samazinājuma apjomu publicēta arī ECB interneta vietnes http://www.ecb.int/mopo/implement/mr/html/calc.en.html sadaļā Lump-sum allowance.

IV. Rezervju prasību izpilde

14. Atbilstoši Regulā Nr. 1745/2003 noteiktajam ECB un euro zonas nacionālās centrālās bankas publicē izpildes periodu kalendāru vismaz 3 mēnešus pirms kārtējā kalendārā gada sākuma (sk. ECB interneta vietnē http://www.ecb.europa.eu/press/calendars/reserve/html/index.en.html).

15. Izpildes periodā Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes un citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), pilda tās aprēķinātās rezervju prasības, kas noteiktas, ņemot vērā aprēķināto rezervju bāzi tā mēneša pēdējā datumā, kurš ir divus mēnešus pirms mēneša, kurā sākās izpildes periods. Piemēram, izpildes periodam, kas sākas janvāra vidū, rezervju prasības aprēķina, ņemot vērā respondenta mēneša bilances pārskata datus par novembri.

16. Latvijas Republikā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība (tālāk tekstā – krājaizdevu sabiedrība), kas "Mēneša bilances pārskatu" Latvijas Bankai iesniedz tikai par stāvokli 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī, rezervju prasības aprēķina diviem izpildes periodiem, sākot ar izpildes periodu, kurš sākas trešajā mēnesī pēc ceturkšņa beigām, pamatojoties uz ceturkšņa beigu datiem.

17. Respondenta dienas beigu atlikums rezervju kontā Latvijas Bankā tiek ņemts vērā, nosakot rezervju prasību izpildi, atlīdzības izmaksu (par rezervju prasību izpildi) un soda naudas lielumu rezervju prasību neizpildes gadījumā. Rezervju prasību izpildes noteikšanai tiek aprēķināts vidējais rezervju konta Latvijas Bankā dienas beigu atlikums par visu izpildes periodu. Atbilstoši Regulā Nr. 1745/2003 noteiktajai kārtībai respondents var izmantot iespēju turēt obligātās rezerves netieši ar starpnieka palīdzību.

 

V. Sankciju piemērošana

18. Latvijas Banka salīdzina respondenta rezervju konta Latvijas Bankā dienas beigu vidējo atlikumu ar respondenta iesniegto aprēķināto rezervju prasību summu. Latvijas Banka informē respondentu par rezervju prasību neizpildi un atbilstošo ECB piemēroto sankciju, nosūtot vēstuli.

19. ECB pilnvaras piemērot sankcijas, kad konstatēta rezervju prasību neizpilde, nosaka ECB 1999. gada 23. septembra Regula Nr. 2157/1999 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (sk. ECB interneta vietnē: http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/en_ecb_1999_4.pdf un http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/lv_ecb_1999_4.pdf).

20. Maksas par rezervju prasību neizpildi piemērošanu un aprēķināšanu nosaka ECB dokuments Notice of the European Central Bank on the imposition of sanctions for breaches of the obligation to hold minimum reserves (2000/C 39/04; sk. ECB interneta vietnē: http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/en_notice_2.2.6.pdf).

20.1. Saskaņā ar šajā punktā minēto ECB dokumentu par rezervju prasību neizpildi ECB piemēro respondentam soda sankciju, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Soda_apmera_formula

kur:

Pt – sods par rezervju prasību neizpildi t izpildes periodā;

Dt – rezervju prasību neizpildes apjoms t izpildes periodā (vidēji dienā);

nt – kalendāro dienu skaits t izpildes periodā;

i – t izpildes perioda i kalendārā diena;

MLRi – i dienas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme.

20.2. Ja respondents neizpilda rezervju prasības vairāk nekā divas reizes 12 mēnešu periodā, tas tiek uzskatīts par atkārtotu pārkāpumu. Par katru atkārtotu pārkāpumu piemēro soda sankciju, ko aprēķina saskaņā ar šā ceļveža 20.1. apakšpunktā minēto formulu, skaitli 2.5 tajā aizstājot ar skaitli 5.0.