LATVIJAS BANKAS PADOME

 

2010. gada 4. novembrī
Rīgā
Kārtība Nr. 186/4

 

Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija

Piezīme.
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 12.05.2011. kārtību Nr. 193/8 (spēkā no 01.06.2011.)
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 15.11.2011. kārtību Nr. 197/4 (spēkā no 21.11.2011.)
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 13.12.2012. kārtību Nr. 186/4 (spēkā no 01.01.2013.)
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 12.12.2013. kārtību Nr. 217/3 (spēkā no 01.01.2014.)
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 10.07.2014. kārtību Nr. 225/3 (spēkā ar 11.07.2014.)
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 01.06.2015. kārtību Nr. 234/1 (spēkā ar 22.06.2015.)
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 11.04.2016. kārtību Nr. 244/1 (spēkā ar 15.04.2016.)
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 27.10.2017. kārtību Nr. 261/1 (spēkā ar 13.11.2017.)
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 15.11.2018. kārtību Nr. 281/2 (spēkā ar 30.11.2018.)

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Ar šo kārtību tiek pieņemti un apstiprināti:
1.1. "Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija" (1. pielikums);
1.2. līguma "Par dalību TARGET2-Latvija" paraugs (2. pielikums);
1.3. līguma ar papildsistēmu, kas darbojas caur dalībnieka interfeisu, "Par papildsistēmas dalību TARGET2-Latvija" paraugs (3. pielikums);
1.4. līguma ar papildsistēmu, kas darbojas caur papildsistēmas interfeisu, "Par papildsistēmas dalību TARGET2-Latvija" paraugs (4. pielikums);
1.5. "Kārtība Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas)dalībai TARGET2-Latvija sistēmā" (5. pielikums).
 

2. Šīs kārtības 1.2.–1.4. apakšpunktā minētos līgumus, t.sk. līgumus, kuru noslēgšana paredzēta šīs kārtības 1.4. apakšpunktā minētajā līgumā, ar TARGET2-Latvija sistēmas dalībniekiem un papildsistēmu uzturētājiem paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz šajā punktā minēto līgumu otru pusi vai Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas prombūtnē, šajā punktā minētos līgumus paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz šajā punktā minēto līgumu otru pusi vai Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas prombūtnē, šajā punktā minētos līgumus paraksta Latvijas Bankas valdes loceklis.

2.1 Latvijas Bankas valde nosaka TARGET2-Latvija sistēmas darbības nodrošināšanas kārtību.

2.2 Latvijas Bankas valde pieņem ar dienas kredīta un ārkārtas apstākļu likviditātes piešķiršanu saistītās SWIFT ziņojumu formas un nodrošina to publiskošanu Latvijas Bankas interneta vietnē.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2009. gada 5. novembra kārtību Nr. 172/11 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija". 

4. Kārtība stājas spēkā 2010. gada 22. novembrī.

 

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs