LATVIJAS BANKAS PADOME

2010. gada 14. janvārī
Rīgā
Kārtība Nr. 175/6


Līguma par elektronisko parakstīšanu slēgšanas kārtība

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu 

1. Kārtība nosaka, kā Latvijas Banka slēdz līgumu par informācijas elektronisko parakstīšanu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku, pēc 2010. gada 31. marta (tālāk tekstā - līgums par elektronisko parakstīšanu).

2. Latvijas Banka slēdz līgumu par elektronisko parakstīšanu atbilstoši līguma paraugam (pielikums).

3. Līgumu par elektronisko parakstīšanu Latvijas Bankas vārdā paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas prombūtnē vai interešu konflikta situācijā attiecībā uz otru līdzēju, līgumu par elektronisko parakstīšanu Latvijas Bankas vārdā paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz otru līdzēju, līgumu par elektronisko parakstīšanu Latvijas Bankas vārdā paraksta Latvijas Bankas valdes loceklis.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2007. gada 15. novembra lēmumu Nr. 139/6 "Par līguma "Par elektronisko parakstīšanu" parauga apstiprināšanu".

5. Kārtība stājas spēkā 2010. gada 1. februārī.

6. Šīs kārtības 4. punkts stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī.

7. Līgumi par elektronisko parakstīšanu, kurus Latvijas Banka noslēgusi ar Kredītu reģistra dalībnieku, kurš pēc 2010. gada 31. marta paaugstinātās drošības sistēmā veic informācijas apmaiņu tikai Kredītu reģistra ietvaros un uzsācis veikt šādu informācijas apmaiņu līdz 2010. gada 31. martam, pēc 2010. gada 31. marta paliek spēkā.


Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs