en
Aktualizēts: 01.09.2020

Latvijas Banka nesaņem finansējumu no valsts budžeta, bet veic maksājumus tajā. Latvijas Bankas kopējā peļņa kopš eiro ieviešanas 2014. gadā ir sasniegusi 144 milj. eiro, no kuriem 96 milj. eiro ieskaitīti valsts ieņēmumos.

2019. gadu Latvijas Banka noslēgusi ar 27.2 milj. eiro peļņu. 

Latvijas Bankas amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji

 

Darba samaksa

1.1. Mēneša darba alga un tās noteikšanas kritēriji

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas padome nosaka darba samaksu Latvijas Bankas prezidentam, prezidenta vietniekam, padomes locekļiem, valdes priekšsēdētājam (tālāk tekstā – Latvijas Bankas amatpersona) un darbiniekiem.

Latvijas Bankas prezidentam, prezidenta vietniekam un padomes locekļiem mēneša darba algas apmēru aprēķina, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto finanšu pakalpojumu darbību, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, jomā strādājošo iepriekšējā kalendārā gada mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru.

Latvijas Bankas padome nosaka mēneša darba algas apmēru Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam un struktūrvienību vadītājiem, kā arī nosaka citu darbinieku amata vietām atbilstošu mēneša darba algas līmeni un līmeņa minimālo un maksimālo robežu. Latvijas Bankas darbinieku mēneša darba algas apmēru nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

  • darbinieka individuālais sniegums, profesionālā un akadēmiskā izaugsme, darba pieredze;
  • veicamā darba saturs un atbildība;
  • atalgojuma apmērs salīdzinājumā ar radniecīgas amatu saimes atalgojumu darba tirgū.

Darba algas pārskatīšana Latvijas Bankā notiek reizi gadā, vērtējot šādus Latvijas Bankas padomes noteiktos kritērijus:

  • darba satura un atbildības pārmaiņas;
  • darba rezultātu un snieguma pārmaiņas;
  • profesionālo zināšanu un pieredzes paaugstinājums, t.sk. iegūta pieredze un specifiskas zināšanas starptautisko finanšu institūciju vai centrālo banku darbībā vai iegūts ārvalstu profesionālās vai augstākās izglītības diploms vai sertifikāts saistībā ar tiešo darba pienākumu veikšanu;
  • sociālo kompetenču, t.sk. darbinieka iniciatīvas, būtiskas pārmaiņas;
  • darbinieks nodrošina kritisku funkciju vai īpaši svarīgus darba uzdevumus un nav īsā termiņā pilnībā aizstājams;
  • darba tirgus atalgojuma pārmaiņas, īpaši finanšu sektorā.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja un darbinieku darba algu var neplānoti pārskatīt, ja notikušas būtiskas pārmaiņas darba tirgū, mainījies amats vai darba pienākumi vai darbiniekam beidzies noteiktais pārbaudes laiks.

1.2. Mācību prakses atlīdzība

Latvijas Banka slēdz darba līgumu uz noteiktu laiku ar profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādes izglītojamo, kuram nodrošina mācību prakses vietu, ja praktikants šīs prakses ietvaros vienlaicīgi veic Latvijas Bankai nepieciešamu darbu. Darba līgumu slēdz ne agrāk kā pēc mēneša, skaitot no mācību prakses sākuma dienas.  Mācību prakses atlīdzības apmērs ir valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga.

1.3. Piemaksas un to noteikšanas kritēriji

Latvijas Bankā tiek maksātas Darba likumā noteiktās piemaksas.

Nr. p.k.

Piemaksas veids

Piemaksas apmērs (EUR vai %)

Piešķiršanas pamatojums  vai kritēriji

1.

Piemaksa struktūrvienības vadītājam, kas vienlaikus veic valdes priekšsēdētāja vietnieka vai valdes locekļa pienākumus 

2771 eiro* mēnesī

Valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumu veikšana

1771.48 eiro mēnesī

Valdes locekļa pienākumu veikšana

2.

Piemaksa par papildu darbu, ja aizstāj prombūtnē esošu darbinieku

līdz 50% no aizstājamā darbinieka mēneša darba algas

Prombūtnē esoša darbinieka aizstāšana, ja aizstāšanas rezultātā pieaug darba apjoms, intensitāte vai sarežģītība

3.

Piemaksa par papildu pienākumu veikšanu

līdz 50% no darbinieka mēneša darba algas

Darba uzdevuma veikšana, kas neietilpst darbinieka tiešajos amata pienākumos

* Valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas laikā piemaksas apmērs ir 3271 eiro mēnesī.

Atbilstoši Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasībām Latvijas Banka veic speciālo piemaksu par diplomātisko rangu Latvijas Bankas specializētajam atašejam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā 20% apmērā no mēneša darba algas.

Latvijas Bankā netiek maksātas citas piemaksas, t.sk. netiek maksāta speciālā piemaksa par valsts institūcijai būtisku funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu.

1.4. Prēmijas un to noteikšanas kritēriji

Latvijas Bankas padome nosaka prēmijas piešķiršanas nosacījumus Latvijas Bankas amatpersonām un darbiniekiem. 

Nr. p.k.

 Prēmijas veids

Prēmijas apmērs (EUR vai %)

Piešķiršanas pamatojums  vai kritēriji

1.

Par darba rezultātiem*

līdz 120% no mēneša darba algas

Latvijas Bankas amatpersonai un struktūrvienības vadītājam, kas vienlaikus veic Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieka vai Latvijas Bankas valdes locekļa pienākumus - Latvijas Bankas gada darbības rezultatīvos rādītājus un darba ieguldījumu Latvijas Bankas stratēģisko mērķu un funkciju mērķu sasniegšanā, darbiniekam - darbinieka darba un izvirzīto individuālo mērķu izpildes gada vērtēšanas rezultāti

2.

Par svarīgu vienreizēju uzdevumu vai projektu veikšanu

Par starptautiskā vai valsts mērogā nozīmīgu uzdevumu veikšanu – līdz 200% no mēneša darba algas; par Latvijas Bankas mērogā nozīmīgu uzdevumu veikšanu – līdz 150% no mēneša darba algas

Sekmīga starptautiskā, valsts vai Latvijas Bankas mērogā nozīmīga uzdevuma vai projekta pabeigšana, prēmija var tikt piešķirta ne biežāk kā reizi gadā

*Prēmiju par darba rezultātiem darbiniekam saistībā ar Latvijas Bankas finanšu ieguldījumu pārvaldīšanu var piešķirt, ņemot vērā finanšu ieguldījumu pārvaldīšanas rezultātus.

1.5. Dāvanas un to piešķiršanas kritēriji

Latvijas Bankas amatpersonai un darbiniekam var piešķirt dāvanu, kuras vērtība nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Dāvana var tikt pasniegta par pašaizliedzīgu darbu un rīcību, īpašiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Bankas uzdevumu īstenošanā, darbības nodrošināšanā un attīstībā, atzīmējot Latvijas Bankai vai Eiropas Centrālo banku sistēmai nozīmīgu notikumu, kā arī sakarā ar aiziešanu pensijā.

Sociālās garantijas

2.1. Pabalsti un kompensācijas un to piešķiršanas kritēriji

Latvijas Bankas padome noteikusi šādus pabalstu un kompensāciju veidus Latvijas Bankas amatpersonām un darbiniekiem:

Nr. p.k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (EUR vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Pabalsts sakarā ar aiziešanu pensijā

Vienas mēneša darba algas apmērā, ja darba stāžs ir 1–5 gadi; divu mēneša darba algu apmērā, ja darba stāžs ir 5–10 gadu; triju mēneša darba algu apmērā, ja darba stāžs ir 10 un vairāk gadu

Nostrādātā darba laika ilgums Latvijas Bankā

2.

Atlaišanas pabalsts

Līdz divām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 1–5 gadi; līdz trijām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 5–10 gadu; līdz četrām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 10–20 gadu; līdz piecām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 20–25 gadu; līdz sešām mēneša darba algām, ja darba stāžs ir 25 un vairāk gadu.

Darba attiecību izbeigšana sakarā ar Darba likuma 114. pantu

3.

Atvaļinājuma pabalsts

50% apmērā no mēneša darba algas

Izmantojot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par nostrādāto periodu, ja darba stāžs Latvijas Bankā ir vismaz 2 gadi

4.

Pabalsts sakarā ar Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka nāvi vai Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka ģimenes locekļa nāvi

1 425 eiro

Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka nāve vai Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka ģimenes locekļa nāve

5.

Pabalsts darbnespējas gadījumā, ko izraisījusi akūta vai hroniska slimība vai nelaimes gadījums

2 000 eiro

Darbnespējas ilgums pārsniedz 8 nepārtrauktas kalendārās nedēļas

6.

Pabalsts bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā

1 800 eiro

Bērna piedzimšana vai adopcija

7.

Kompensācija ārstēšanās izdevumu segšanai

Pieļaujamais kompensācijas maksimālais apmērs – 7 115 eiro

Ja Latvijas Bankas amatpersonai vai darbiniekam vai viņa ģimenes loceklim būtiski cietusi veselība un ārstēšanās izdevumus nav segusi valsts vai apdrošināšanas sabiedrība

8.

Optikas iegādes izdevumu kompensācija

Līdz 215 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas vienu reizi divu gadu periodā

Darbiniekam, kuram nepieciešami speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi

9.

Pabalsti un kompensācijas Latvijas Bankas specializētajam atašejam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

Saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma un citu normatīvo aktu prasībās noteiktajiem limitiem

Saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma un citu normatīvo aktu prasībām

 

2.2. Apdrošināšana

Latvijas Banka apdrošina Latvijas Bankas amatpersonu un darbinieku dzīvību un veselību.

2.3. Mācību maksa un tās noteikšanas kritēriji

Latvijas Bankas amatpersonai mācību maksa netiek segta.

Latvijas Bankas darbiniekam var tikt segti 70% no mācību maksas par studijām akreditētā Latvijas Republikas augstskolas bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmā, ja darba uzdevumu veikšanai vēlama šādas studiju programmas apguve vai, ja promocijas darba tēma saistīta ar darbinieka uzdevumiem Latvijas Bankā un darbinieks sekmīgi mācās, nepārtraucot darba uzdevumu pildīšanu. 

Mācību maksas daļu sedz pēc mācību gada beigām, darbiniekam iesniedzot Personāla pārvaldē dokumentus, kas apliecina studiju programmā paredzēto saistību sekmīgu nokārtošanu un faktu, ka darbinieks samaksājis mācību maksu par pabeigto mācību gadu.

2.4. Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu noteikšanas kritēriji

Latvijas Bankas amatpersonām un darbiniekiem sedz maksu par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem (semināri, kursi u.tml.), uz kuriem darbinieku nosūta, pamatojoties uz saskaņojumu ar attiecīgās Latvijas Bankas struktūrvienības vadītāju vai Latvijas Bankas amatpersonu.

Pamatojoties uz saskaņojumu ar attiecīgās Latvijas Bankas struktūrvienības vadītāju vai Latvijas Bankas amatpersonu, Latvijas Banka veic samaksu par šādu profesionālās kvalifikācijas programmu apguvi un dalību attiecīgajās profesionālajās organizācijās (asociācijās):

1. diplomēta finanšu analītiķa (Chartered Financial Analyst; CFA) programma un Diplomēto finanšu analītiķu institūts (Chartered Financial AnalystInstitute);

2. sertificēta iekšējā auditora (Certified Internal Auditor; CIA) programma un Iekšējo auditoru institūta (The Institute of Internal Auditors) starptautiskā un Latvijas nodaļa;

3. sertificēta informācijas sistēmu auditora(Certified Information Systems Auditor; CISA) programma un Informācijas sistēmu audita un kontroles asociācijas (The Information Systems Audit and Control Association) starptautiskā un Latvijas nodaļa;

4. starptautiskā riska vadības sertifikāta (InternationalCertificate in Risk Management; CIRM) programma un Riska vadības institūts (The Institute of Risk Management);

5. diplomēto sertificēto grāmatvežu asociācijas (TheAssociation of Chartered Certified Accountants; ACCA) programma un Diplomēto sertificēto grāmatvežu asociācija (The Association of Chartered Certified Accountants) un Latvijas Republikas profesionālo grāmatvežu atestācijas programma un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija.

Apmaksāti atvaļinājumi

3.1. Apmaksāti atvaļinājumi un to piešķiršanas kritēriji

Latvijas Bankā tiek piešķirti apmaksāti atvaļinājumi atbilstoši Darba likumā paredzētajam. Saskaņā ar Darba likumu Latvijas Bankā noteikts papildu atvaļinājums par darba stāžu (ja darba stāžs ir 5–7 gadi, – 1 darbadiena; ja darba stāžs ir 7–10 gadu, – 2 darbadienas; ja darba stāžs ir 10–15 gadu, – 3 darbadienas; ja darba stāžs ir 15 un vairāk gadu, – 5 darbadienas) un apmaksāts 20 darbadienu mācību atvaļinājums valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba vai promocijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, ja mācības vai promocijas darba tēma saistīta ar darba uzdevumiem Latvijas Bankā.

Latvijas Bankas amatpersonas un darbinieki var izmantot divas apmaksātas brīvdienas kalendārā gada laikā personisku iemeslu dēļ (piemēram, sakarā ar Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieka bērna skolas gaitu uzsākšanu, izglītības iestādes absolvēšanu, laulības noslēgšanu u.c.).