en

2011. gada 15. martā

Papildus pozitīvajam neatkarīgu revidentu ziņojumam par Latvijas Bankas 2010. gada finanšu pārskatiem Valsts kontrole saskaņā ar "Valsts kontroles likumu" sagatavojusi ziņojumu par Latvijas Bankas 2010. gada saimnieciskās darbības un finanšu pārskatu revīziju.

Valsts kontrole tās revidētajās finanšu pārskatu daļās nav atklājusi neatbilstības. Revīzijas rezultātā Latvijas Bankai sniegti trīs, pēc Valsts kontroles klasifikācijas, zemas prioritātes ieteikumi.

Latvijas Bankas darbinieku attīstības vajadzību noteikšana
Valsts kontroles secinājums
"Nav iespējams izsekot, kā noteiktas Latvijas Bankas darbinieku profesionālās pilnveides vajadzības, jo:
  • Latvijas Bankas tiesību aktos nav noteikts, kā tiek noteikti mērķi un uzdevumi katram darbiniekam un kā tiek plānots un īstenots katra darbinieka snieguma vērtēšanas process;
  • nav dokumentēts amatpersonu vai darbinieku profesionālās pilnveides vajadzību izvērtējums."
Valsts kontroles ieteikums
"Lai nodrošinātu caurskatāmu un pamatotu darbinieku profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanu, Latvijas Bankai pilnveidot darbinieku snieguma vērtēšanas un profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanas procesu."
Latvijas Bankas komentārs
Latvijas Banka ik gadu veic darbinieku snieguma vērtēšanu, kas kontekstā ar bankas un darbinieka attīstības prioritātēm ir pamats darbinieku profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanai. 2010. gadā Latvijas Banka ir uzsākusi darbinieku darba snieguma vērtēšanas procesa pilnveidi ar mērķi – ieviest vienotu darba izpildes vadības sistēmu, paredzot attiecīgo kārtību darbinieku snieguma vērtēšanai un profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanai iekļaut tiesību aktā 2011. gada otrajā pusē.

Transportlīdzekļu izmantošana

Valsts kontroles secinājums
"Tā kā Latvijas Bankas īpašumā esošo pasažieru autobusu vidējais mēneša nobraukums ir neliels un, piemēram, sava autobusa izmantošanas izmaksas ir augstākas nekā ārpakalpojuma piedāvātās izmaksas, iespējams, Latvijas Banka var optimizēt transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus."
Valsts kontroles ieteikums
"Lai optimizētu transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, Latvijas Bankai izvērtēt transportlīdzekļu izmantošanas intensitāti un īpašumā esošo transportlīdzekļu nepieciešamību."
Latvijas Bankas komentārs
Latvijas Banka transportlīdzekļus izmanto dienesta vajadzībām un trīs autobusus (tai skaitā divus mikroautobusus) izmanto tikai situācijās, kad pārvietošanās nepieciešama lielākai darbinieku grupai. Tādējādi autobusu nobraukums ir neliels. Latvijas Banka katru gadu izvērtē transportlīdzekļu izmantošanas un tās kontroles rezultātus, kā arī izskata priekšlikumus transportlīdzekļu izmantošanas sistēmas pilnveidei. Latvijas Banka turpinās to darīt arī turpmāk.

Mācību centra uzturēšana

Valsts kontroles secinājums
"Tā kā nav izvērtētas Mācību centra amata vietas un darbinieku skaits, sasaistot tos ar veicamajām funkcijām un darbinieku noslodzi, iespējams, Latvijas Banka var optimizēt Mācību centra uzturēšanas izdevumus."
Valsts kontroles ieteikums
"Latvijas Bankai izvērtēt Mācību centra amata vietu un darbinieku skaita nepieciešamību, ņemot vērā bankas veicamās funkcijas."
Latvijas Bankas komentārs
Latvijas Bankas Mācību centrs ir paredzēts Latvijas Bankas darbinieku kvalifikācijas celšanai, t.sk. Eiropas Centrālo banku sistēmas mācību programmas ietvaros, kā arī kritisku (valstij izšķirīgi svarīgu) centrālās bankas funkciju (maksājumu sistēmu darbība, ārvalstu valūtas un zelta rezervju pārvaldīšana) darbības nepārtrauktības vadības centra vajadzībām un darba vietām Latvijas Bankas darbības kritisko funkciju izpildei, ja nebūtu pieejama bankas centrālā ēka vai filiāles ēka Rīgā. Mācību centrs tiek izmantots Latvijas Bankas padomes, valdes, pārvalžu, darba grupu sēdēm, kā arī sanāksmēm, kurās piedalās citu Latvijas un ārvalstu iestāžu un starptautisko institūciju darbinieki.

Latvijas Banka ne retāk kā reizi gadā izvērtē Mācību centra darbības nodrošināšanai nepieciešamo darbinieku skaitu, kas iepriekšējo divu gadu laikā ir samazināts no 19 līdz 11 darbiniekiem. Mācību centra darbības nodrošināšanu vienlaikus veic 6 darbinieki, par ko tika informēta Valsts kontrole. Kārtējo Mācību centra amata vietu un darbinieku skaita izvērtēšanu Latvijas Banka veiks 2011. gada rudenī.

+ Atlasīt gadu
Gads: