Publicēts: 13.01.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2005. gada 13. janvārī


Latvijas Bankas padome 13. janvārī nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Latvijas tautsaimniecībā turpinās strauja izaugsme, un arī šogad sagaidāma pietiekami strauja attīstība, kas nozīmē vairāku makroekonomisko risku saglabāšanos. Izzūdot vairākiem vienreizēja rakstura faktoriem, vidējā inflācija 2005. gadā varētu mazināties līdz 4.5-5% robežai, taču tā vēl joprojām pārsniegs līdz 2004. gadam ierasto līmeni. Arī tekošā konta deficītu šogad vairs neietekmēs tie vienreizējie faktori, kas noteica augsto deficīta līmeni pagājušajā gadā. Tomēr stipra iekšzemes pieprasījuma saglabāšanās liecina, ka tekošā konta deficīta būtiska mazināšanās, visticamāk, nav gaidāma.

Valdības īstenotā fiskālā politika - it sevišķi pēc lata piesaistes eiro - kļūst par galveno instrumentu minēto risku stabilizēšanā. Ņemot vērā, ka arī šogad sagaidāma strauja tautsaimniecības attīstība - prognozējam iekšzemes kopprodukta pieaugumu 7.5% robežās -, Latvijas Banka aicina valdību panākt mazāku valsts fiskālo deficītu nekā pērn.

Latvijas Banka turpinās aktīvi sekot līdzi valsts makroekonomiskajai situācijai un vajadzības gadījumā izskatīs un izmantos iespējas veikt atbilstošus pasākumus. Latvijas Bankas padome šīs dienas sēdē korekcijas monetārajā politikā neveica.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas procentu likme - 4.0% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
- septiņām dienām - 2.0% gadā,
- četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
- līdz 10 dienām - 5.0% gadā,
- 11.-20. dienā - 6.0% gadā,
- sākot no 21. dienas - 7.0% gadā.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu un prognozes par valsts makroekonomisko attīstību atradīsit Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/zurnal/preskonf/.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Latvijas Bankas nauda zīmju reproducēšanas noteikumus" (stājas spēkā 01.02.2005.).

Saskaņā ar Latvijas Republikas "Autortiesību likumu" Latvijas Bankas naudas zīmes aizliegts jebkādā veidā reproducēt, izņemot gadījumu, kad Latvijas Banka sniegusi rakstveida atļauju vai tiek ievērotas Latvijas Bankas naudas zīmju reproducēšanas prasības.

Apstiprinātajos noteikumos jeb prasībās uzskaitīti Latvijas Bankas naudas zīmju reproducēšanas kritēriji, kas jāievēro, pilnībā vai daļēji attēlojot lata banknotes vai monētas jebkura veida reprodukcijās - drukātās, elektroniskās un telpiskos objektos, piemēram, reklāmas un informatīvos materiālos. Ievērojot šos kritērijus, reproducētājam īpaša Latvijas Bankas atļauja naudas zīmju reproducēšanai nav nepieciešama. Noteikumi būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Latvijas nauda".

Latvijas Bankas padome nolēma atcelt lēmumu "Par "Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumu" apstiprināšanu" (stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi). Šīs dienas lēmums pieņemts pēc Latvijas Bankas un Iekšlietu ministrijas darba grupas veiktās analīzes, un tas paredz, ka inkasācija vairs netiks atsevišķi licencēta, jo tā ir viena no apsardzes darbībām, kuras veikšanai nepieciešams iegūt Apsardzes darbības likumā paredzēto licenci.

Atbilstoši Apsardzes likuma prasībām šādas licences izsniedz Iekšlietu ministrija. Iekšlietu ministrija noteiktā kārtībā izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai nozīmē tiesības veikt arī inkasāciju.

Latvijas Bankas padome apstiprināja grozījumus vairākos noteikumos un statistiskajos pārskatos (spēkā ar 01.04.2005.), lai saskaņotu tajos lietoto terminoloģiju ar 2004. gada 11. novembrī apstiprinātajiem "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumiem". Grozījumi veikti šādos dokumentos:
- ""Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskata" sagatavošanas noteikumi" un "Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskats";
- ""Kredītiestāžu procentu likmju pārskata" sagatavošanas noteikumi", kā arī "Jauno darījumu procentu likmju pārskats", "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats" un "Jauno darījumu procentu likmju pārskata pozīciju pārmaiņas";
- ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi" un "Naudas tirgus darījumu pārskats";
- ""Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" sagatavošanas noteikumi" un "Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats";
- ""Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskata un prognozes" sagatavošanas noteikumi", kā arī "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskats" un "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze".