Publicēts: 20.06.2019.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 18.06.2019. piemēroja AS "Meridian Trade Bank" (turpmāk – Banka) soda sanciju - brīdinājumu par to, ka Banka nav nodrošinājusi lielo riska darījumu ierobežojumu, t.i. 25% no Bankas atbilstošā kapitāla, līdz ar to nav nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (turpmāk – Regula Nr. 575/2013) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 395. panta 1. punkta prasība.
Regulas Nr. 575/2013 395. pants nosaka kredītiestādes lielo riska darījumu limitus, kas tai jāievēro savā darbībā, – iestāde neiesaistās riska darījumā ar klientu vai ar savstarpēji saistītu klientu grupu, ja šāda darījuma vērtība pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399.–403. pantu, pārsniedz 25% no tās atbilstošā kapitāla. Ja klients ir iestāde vai savstarpēji saistītu klientu grupā ir viena vai vairākas iestādes, šī vērtība nedrīkst pārsniegt 25% no iestādes atbilstošā kapitāla vai 150 milj. euro atkarībā no tā, kura summa ir lielāka, ar nosacījumu, ka riska darījumu vērtību summa pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399.–403. pantu, ar visiem saistītajiem klientiem, kas nav iestādes, nepārsniedz 25% no iestādes atbilstošā kapitāla. FKTK nodrošinās uzraudzības pasākumus, lai konstatētu, vai Banka īsteno plānotos pasākumus pārkāpuma novēršanai un nepieļauj turpmākus Regulas Nr. 575/2013 pārkāpumus saistībā ar lielo riska darījumu ierobežojumu. Turpmākai informācijai: FKTK Komunikācijas daļa tālr.: 67774807; 67774808 e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv, dace.jansone@fktk.lv