Publicēts: 02.05.2019.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 30.04.2019. ir pieņēmusi lēmumu par sankciju piemērošanu vairākām bankām, jo tās līdz Kredītiestāžu likumā noteiktajam termiņam, t.i. 01.04.2019., nebija sagatavojušas un iesniegušas FKTK 2018. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu (turpmāk – revidēts gada pārskats), kā arī tie nebija laikus publiskoti. Tādējādi pārkāpta Kredītiestāžu likumā noteiktā prasība, ka kredītiestādes pienākums ir sagatavot publiskos pārskatus noteiktā termiņā, lai informētu sabiedrību par kredītiestādes darbību un tās finanšu rādītājiem.
Atbilstoši Kredītiestāžu likumam kredītiestāde revidētu gada pārskatu iesniedz FKTK 10 dienu laikā pēc revidentu ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. aprīlim, kā arī līdz 1. aprīlim publisko šo pārskatu. Vairākas bankas š.g. 1. aprīlī nebija nodrošinājušas ne revidētu gada pārskatu sagatavošanu, ne publiskošanu. FKTK ir pieprasījusi papildu informāciju par likuma normu neievērošanas apstākļiem un individuāli izvērtējusi katras bankas situāciju, papildus ņemot vērā situāciju auditoru sektorā, jo kavēšanos revidētu gada pārskatu sagatavošanā un publiskošanā ir radījis arī tas, ka vairākas starptautiskas auditorkompānijas šo pakalpojumu nav vēlējušās sniegt, paziņojot par to novēloti vai laužot noslēgtu līgumu ar banku, savukārt vietējā auditoru tirgus kapacitāte ir ierobežota. Izvērtējot minētos apstākļus, FKTK padome septiņām bankām piemērojusi dažādas sankcijas – gan brīdinājumu, gan soda naudu, kas piemērota robežās no 4 260 EUR līdz pat 13 490 EUR.
FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: “Vērtējot katras bankas individuālo situāciju, tika ņemti vērā divi būtiski apstākļi. Proti, auditoru sektors Latvijā pēdējā gada laikā piedzīvojis būtiskas pārmaiņas un tajā ir vērojamas zināmas nesakārtotības pazīmes – auditorkompānijas var pieņemt radikālus lēmumus, atsakot sadarbību pēdējā brīdī vai pārkāpjot revīziju termiņus. Otrs apstākļu kopums ir saistīts ar finanšu noziegumu novēršanas jomu, kurai pievērstā pastiprinātā uzmanība tagad ir radījusi daudz lielāku atbildības slogu gan bankām, gan to pārskatu revidentiem, tāpēc vienošanās par sadarbību šogad bija krietni sarežģītāka. Ar to bankas nebija rēķinājušās, taču likums ir jāpilda un FKTK par to nav nekādu šaubu. Vienlaikus, nepieciešams valsts mērogā risināt auditoru sektorā identificētos problemātiskos jautājumus.”
AS “Rietumu Banka” un Signet Bank AS piemērots brīdinājums, jo, neraugoties uz to, ka bankas saņēmušas novēlotu sadarbības atteikumu no auditorkompānijām, ar kurām bijusi vienošanās par sadarbību, tās operatīvi risinājušas situāciju, atrodot citu auditorkompāniju un noslēdzot līgumus, kas paredzēja plānoto darbu izpildi veikt likumā noteiktajā termiņā. Tāpat bankas savlaicīgi publicējušas nerevidētus pārskatus, revīzijas ir pabeigtas, pārkāpums ir novērsts un publiskoti arī revidētie gada pārskati. Turklāt bankas ir sadarbojušās ar FKTK, detalizēti skaidrojot situāciju. AS BlueOrange Bank un AS “LPB Bank” piemērota soda nauda 4 260 EUR apmērā, savukārt AS “Baltic International Bank” piemērota soda nauda 4 793 EUR apmērā. Lai gan bankas līdzīgi, kā minēts iepriekš, bija saņēmušas novēlotu sadarbības atteikumu no auditorkompānijām, ar kurām bijusi vienošanās par sadarbību (vienā gadījumā bija noslēgts līgums, taču tas lauzts), bankas risinājušas situāciju, atrodot citu auditorkompāniju un noslēdzot līgumus, tas nav noticis pietiekami operatīvi, lai  iekļautos likumā noteiktajā termiņā. Bankas, izņemot AS  “Baltic International Bank”, ir publiskojušas nerevidētos gada pārskatus. Visas trīs bankas sadarbojas ar FKTK, sniedzot visu informāciju par aktuālo situāciju. Bankas  turpina darbu, lai nodrošinātu revidēto gada pārskatu sagatavošanu un publiskošanu. AS “PrivatBank” piemērota soda nauda 9 585 EUR apmērā. Šī banka nebija savlaicīgi sākusi sarunas ar auditoriem un panākusi vienošanos. Banka pēc FKTK aicinājuma ir publiskojusi nerevidētos gada pārskatus. Revīzija nav pabeigta un revidētie pārskati nav publiskoti. Banka sadarbojas ar FKTK, sniedzot informāciju par aktuālo situāciju. AS “Meridian Trade Bank” piemērota soda nauda 13 490 EUR apmērā. Banka nesen ir noslēgusi līgumu, un revīzija ir sākta. Šis bankai ir atkārtots šāda veida pārkāpums – 2018. gada 16. oktobrī FKTK padome pieņēma lēmumu par 14 200 EUR soda naudas piemērošanu par revidēta 2017. gada pārskata neiesniegšanu un nepubliskošanu. Banka sadarbojas ar FKTK, sniedzot aktuālo informāciju par situāciju saistībā ar revidēta gada pārskata sagatavošanu un publiskošanu. Turpmākai informācijai: FKTK Komunikācijas daļa tālr.: 67774807; 67774808 e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv, dace.jansone@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV