Publicēts: 02.12.2015.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2. decembrī apstiprinājusi trīs tirgus dalībniekiem saistošus noteikumus

“Noguldījumu piesaistītāju maksājumu saistību iekļaušanas noguldījumu garantiju fondā normatīvie noteikumi” ir saistoši noguldītāju piesaistītājiem un tie izstrādāti, lai īstenotu Noguldījumu garantiju likumā ietvertās noguldījumu piesaistītāja tiesības aizstāt daļu no iemaksām noguldījumu garantiju fondā ar maksājumu saistībām. Saskaņā ar šiem noteikumiem par maksājumu saistību nodrošinājumu var būt naudas līdzekļi, kas pārskaitīti uz atsevišķu kontu, kurš atvērts uz FKTK vārda Latvijas Bankā maksājumu saistību nodrošinājuma izvietošanai. FKTK ir tiesības jebkurā laikā pārvērst maksājumu saistību nodrošinājumu par fondā iemaksātajiem līdzekļiem. Maksājumu saistību kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no noguldījumu garantiju fondu līdzekļiem. Tāpat maksājumu saistības nedrīkst pārsniegt 30% no katra noguldījumu piesaistītāja ceturkšņa maksājuma. Noteikumu projekts tika izstrādāts, ieviešot Eiropas Banku iestādes vadlīnijas par maksājumu saistībām.

“Iemaksu vienotā noregulējuma fondā 2015. gadā aprēķināšanas normatīvie noteikumi” ir saistoši noguldītāju piesaistītājiem, un to mērķis ir nodrošināt konsekventu un visām kredītiestādēm līdzvērtīgu iemaksu fondā aprēķinu 2015. gadā. Ar šiem noteikumiem tiek aizvietoti rādītāji, kas šobrīd ir pieejami atbilstoši uzraudzības pārskatu sniegšanas prasībām, kuras piemērojamas kredītiestādei saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Rādītāju aizvietošanas tiesības ir aprakstītas Eiropas Banku iestādes sniegtajā skaidrojumā (publicēts Eiropas Banku iestādes mājaslapā: https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa, Single Rulebook Q&A Question ID: 2015_1926). FKTK kā noregulējuma iestādes pienākums ir noteikt katras iestādes gada iemaksas vienotā noregulējuma fondā, ņemot vērā katras iestādes riska profilu.

“Sūdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem izskatīšanas normatīvie noteikumi” ir saistoši apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, kā arī apdrošināšanas komersantiem, kas sniedz pakalpojumus Latvijas Republikā.  Apdrošināšanas komersantiem ir noteikts pienākums izskatīt sūdzības par tiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, par kuriem apdrošināšanas komersants ir uzņēmies pilnu atbildību par to profesionālās darbības kļūdu vai profesionālās darbības nolaidības dēļ klientiem nodarītajiem zaudējumiem. Noteikumi ievieš minimālās prasības, kuras ir jāievēro apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem un apdrošināšanas komersantiem, lai nodrošinātu taisnīgu no klientiem saņemto sūdzību izskatīšanas procesu. Noteikumi nosaka saņemto sūdzību izskatīšanas, analīzes veikšanas un informācijas apmaiņas par saņemtajām sūdzībām kārtību. Tāpat noteikumos ir ietvertas prasības par saņemto sūdzību un sniegto atbilžu reģistra kārtošanu. Noteikumi izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes “Pamatnostādnēs par sūdzību izskatīšanu, ko veic apdrošināšanas starpnieki” noteiktās prasības.

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67774808 agnese.licite@fktk.lv