Publicēts: 17.11.2010.

Rīgā 17.11.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturkšņa beigās.

2010. gada trijos ceturkšņos ieguldījumu pārvaldes sabiedrības kopā nopelnīja 3.3 milj. latu  (2009. gada attiecīgajā periodā – 3.5 milj. latu), savukārt sabiedrību vidējā aktīvu atdeve (ROA) sasniedza 26.4%, bet vidējā kapitāla atdeve (ROE) – 29.4% (2009. gada 30. septembrī – 25.8% un 29.9%).

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību aktīvi 3. ceturkšņa laikā pieauga par 8.9% un septembra beigās sasniedza 18.3 milj. latu.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldē esošo ieguldījumu fondu aktīvi jau otro ceturksni pēc kārtas turpināja nedaudz samazināties, un 2010. gada 3. ceturkšņa laikā tie samazinājās par 4.5 milj. latu jeb par 2.1%, un to apmērs septembra beigās sasniedza 204.8 milj. latu. 77% no ieguldījumu fondu aktīviem bija ieguldīti atvērtajos ieguldījumu fondos (2009. gada 30. septembrī – 78%). Atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumi galvenokārt tika veikti termiņnoguldījumos kredītiestādēs – 44.4% – un parāda vērtspapīros u.c. vērtspapīros ar fiksētu ienākumu – 30.4% (2009. gada 30. septembrī attiecīgi – 36% un 39%). Savukārt slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumi galvenokārt tika veikti nekustamajā īpašumā – 37.6%, pārējos aktīvos – 24%, kā arī akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu – 21.3% (2009. gada 30. septembrī attiecīgi – 47%, 24% un 1%).

2010. gada 3. ceturksnī ieguldījumu apmērs Latvijā samazinājās par 2.6% un septembra beigās bija 131.9 milj. latu jeb 68.7% no kopējiem ieguldījumiem. Ieguldījumu fondu ieguldījumu portfelī esošo ārvalstu emitentu finanšu instrumentu apmērs 2010. gada 3. ceturkšņa beigās sasniedza 60.1 milj. latu, no kuriem 29.2% bija izvietoti Krievijā, 27.8% – pārējās ES valstīs, 23.5% – pārējās NVS valstīs un 19.5% – pārējo valstu emitentu finanšu instrumentos.

Ieguldījumu fondu galvenais ienākumu postenis – procentu ienākumi (92%) – š.g. 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada 3. ceturksni, samazinājās par 45.8%. Būtiskākie ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izdevumu posteņi – atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai  un atlīdzība turētājbankai  – 2010. gada 3. ceturkšņa beigās veidoja attiecīgi 71.6% un 16.3% no visiem ieguldījumu fondu izdevumiem. Šo izdevumu posteņu attiecība pret fondu kopējiem aktīviem pārskata perioda beigās sasniedza attiecīgi 0.6% un 0.2% (2009. gada 30. septembrī – 0.7% un 0.2%).

2010. gada 3. ceturkšņa beigās ieguldījumu rezultātā gūtais ieguldījumu fondu neto aktīvu pieaugums sasniedza 8.5 milj. latu (2009. gada 30. septembrī – 17 milj. latu).

2010. gada 3. ceturkšņa beigās vidējais gada ienesīgums atvērtajiem ieguldījumu fondiem bija robežās no 2.2% līdz 31.7%, savukārt slēgtajiem ieguldījumu fondiem robežās no -12.4% līdz 20.6%.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/.

Pielikumā pievienots vizuālais materiāls ar galveno rādītāju grafiskiem attēliem.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr: 67774808;
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv