en

SEPA (Single Euro Payments Area; Vienotā eiro maksājumu telpa) – projekts, kura mērķis ir saskaņot veidu, kā tiek veikti klientu maksājumi eiro, padarot maksājumus eiro starp Eiropas valstīm tikpat ātrus, drošus un efektīvus kā iekšzemes maksājumus.

SEPA nodrošina iespēju patērētājiem, uzņēmējiem un citiem tautsaimniecības dalībniekiem neatkarīgi no to atrašanās vietas veikt gan starpvalstu, gan iekšzemes maksājumus eiro saskaņā ar vieniem un tiem pašiem galvenajiem nosacījumiem, tiesībām un pienākumiem. SEPA aptver ES valstis, Islandi, Lihtenšteinu, Monako, Norvēģiju un Šveici.

2008. gadā oktobrī tika izveidota Nacionālā SEPA darba grupa (NSDG), kas bija SEPA projekta Latvijā koordinējošā iestāde. Starp NSDG dalībniekiem bijavalsts pārvaldes iestādes, uzņēmumi, bankas, maksājumu sistēmu un maksājumu tehnoloģiju nodrošinātāji. NSDG galvenais uzdevums bija izstrādāt SEPA plānu, koordinēt tā izpildi un atjaunot to atbilstoši izmaiņām SEPA projekta norisēs. Noslēdzoties eiro projektam, NSDG darbība tika pārtraukta.

SEPA kredīta pārvedumu un SEPA tiešā debeta maksājumu ieviešanas beigu datums Latvijai tika noteikts 2015. gada 1. janvāris. SEPA projektā iesaistītās puses vienojās, ka SEPA kredīta pārvedumu ieviešanu Latvijā var pabeigt ātrāk, nekā to nosaka regulējums, pārejot no nacionālās valūtas uz eiro. 2014. gada 1. janvārī visi nacionālie kredīta pārvedumi aizvietoti ar SEPA kredīta pārvedumiem un migrācija uz SEPA kredīta pārvedumiem Latvijā pabeigta. Migrācija uz SEPA tiešā debeta maksājumiem Latvijā tika pabeigta līdz 2015. gada 1. janvārim, vietējos tiešā debeta maksājumus aizvietojot ar e-rēķiniem, kas apvienoti ar SEPA kredīta pārvedumu.

 

Multimediji

Īsi par aktuālo ekonomikā

Mārtiņa Kazāka vieslekcija LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 16.10.2019.