Publicēts: 11.06.2021.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma vairākus noteikumus, paplašinot apkopojamo statistiku par maksājumiem Latvijā.

Pieņemti "Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi" un "Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi". Saskaņā ar šiem noteikumiem Latvijas Bankai būs pieejami maksājumu dati, kas ne tikai uzlabos maksājumu statistikas un maksājumu bilances statistikas tvērumu un kvalitāti, bet arī ļaus veikt maksājumu, t.sk. kartei piesaistītu maksājumu, datu padziļinātu analīzi.

"Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi" izstrādāti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2020. gada 1. decembra Regulu (ES) 2020/2011, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (tālāk tekstā – Maksājumu statistikas regula). Atbilstoši Maksājumu statistikas regulas jaunajām prasībām maksājumu dati būs pieejami plašākā dalījumā (valstu, uzsākšanas veida, maksājumu autentifikācijas veidu un maksāšanas instrumentu shēmu dalījumā), kā arī par jaunajiem maksājumu pakalpojumu veidiem un inovatīvajām maksājumu iespējām (piemēram, maksājumu ierosināšanas pakalpojumi, mobilo maksājumu risinājumi, bezkontakta maksājumi). Papildus būs pieejami dati par zibmaksājumiem, kas veikti, izmantojot internetbanku pakalpojumus, bankomātus vai citus termināļus un mobilo maksājumu risinājumus.

Lai optimizētu maksājumu datu sniegšanas procesu, dati par maksājumu krāpniecības gadījumiem turpmāk būs sniedzami Latvijas Bankai, savukārt uzraudzībai nepieciešamos datus Latvijas Banka nodos Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Datu sniegšanas prasības par maksājumu krāpniecības gadījumiem saglabātas nemainīgas.

"Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi" sagatavoti, ievērojot Maksājumu statistikas regulā iekļautās jaunās prasības maksājumu bilances statistikas sagatavošanai, kas paredz datu sniegšanu par nosūtītajiem kartei piesaistītajiem maksājumiem.

Ņemot vērā, ka kartēm piesaistītu maksājumu dati operativitātes, kvalitātes un uzticamības ziņā ir visatbilstošākais datu avots maksājumu bilances statistikas posteņa "Braucieni" un e-komercijas novērtējumam un ka ekonomiskās situācijas straujās pārmaiņas Covid-19 pandēmijas kontekstā aktualizēja esošo datu operativitātes trūkumu arī tautsaimniecības prognozēšanas vajadzībām, šajos noteikumos paredzētas papildu prasības (plašāks datu tvērums un biežāka datu sniegšanas regularitāte) tiem maksājumu statistikas datu sniedzējiem, kuru tirgus daļa konkrētajā maksājumu karšu apkalpošanas segmentā veido vismaz 5%.

Noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 1. augustā, savukārt datu sniegšana atbilstoši noteikumiem jāuzsāk 2022. gadā.