en

 

2014. gada 15. decembrī
Nolikums Nr. 001-04/2014/5
Rīgā

Latvijas Bankas apbalvojumu nolikums

Izdots saskaņā ar
Valsts apbalvojumu likuma
2. panta otro daļu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Nolikums nosaka Latvijas Bankas apbalvojumu (tālāk tekstā – apbalvojums) nodibināšanas mērķi, apbalvojumu veidus, to piešķiršanas, pasniegšanas un nēsāšanas kārtību.

II. Apbalvojumu nodibināšanas mērķis un to veidi

2. Apbalvojumu veidi ir šādi:
2.1. Latvijas Bankas atzinības raksts (1. pielikums);
2.2. Aizsardzības pārvaldes goda nozīme un tās miniatūrzīme (2. pielikums).

 

3.Latvijas Bankas atzinības rakstu piešķir Latvijas Bankas amatpersonai, darbiniekam vai citai personai par pašaizliedzīgu darbu un rīcību, īpašiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Bankas uzdevumu īstenošanā, darbības nodrošināšanā un attīstībā.

4. Aizsardzības pārvaldes goda nozīmi un tās miniatūrzīmi piešķir:
4.1. Aizsardzības pārvaldes darbiniekam par izcilu, profesionālu un godprātīgu darbu, ja viņš nostrādājis Aizsardzības pārvaldē ne mazāk kā trīs gadus;
4.2. Latvijas Bankas amatpersonai vai darbiniekam par pašaizliedzīgu un drosmīgu rīcību, glābjot cilvēku, aizturot personu nozieguma vietā vai novēršot pretlikumīgu darbību;
4.3. Latvijas Bankas amatpersonai, darbiniekam vai citai personai par īpašiem nopelniem Latvijas Bankas drošības stiprināšanā vai Aizsardzības pārvaldes attīstības veicināšanā.

5. Apbalvojumu piešķir par iepriekšējā gadā paveikto vai par nopelniem ilgākā laika posmā. Iepriekšējais gads šā nolikuma izpratnē ir vienu gadu ilgs laikposms līdz priekšlikuma iesniegšanai.

6. Aizsardzības pārvaldes goda nozīmes pamatā ir uz lejupvērsta sudraba zobena ar slīpi rievotu rokturi diagonāli vietots kvadrātveida vairogs. Vairoga centrā uz tumši violetas emaljas atrodas sudraba piekūna galva. Vairogs aplokots ar uzrakstiem "AIZSARDZĪBAS" (ar sudraba burtiem uz sarkanas emaljas) un "PĀRVALDE" (ar sudraba burtiem uz baltas emaljas) un datējumu "17.XII" (ar sudrabu uz sarkanas emaljas) un"1992" (ar sudrabu uz baltas emaljas).

7. Aizsardzības pārvaldes goda nozīmes augstums ir 46.6 mm un platums – 36.2 mm.

8. Aizsardzības pārvaldes goda nozīmes miniatūrzīme ir sudraba piekūna galva.

9. Aizsardzības pārvaldes goda nozīmes miniatūrzīmes augstums ir 9.3 mm un platums – 13.2 mm.

III. Apbalvojumu piešķiršana

10. Priekšlikumu par apbalvojuma piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt:
10.1. par Latvijas Bankas atzinības rakstu – Latvijas Bankas prezidents, prezidenta vietnieks, padomes loceklis, valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis vai struktūrvienības vadītājs;
10.2. par Aizsardzības pārvaldes goda nozīmi un tās miniatūrzīmi – Latvijas Bankas amatpersona vai darbinieks.
 
11. Priekšlikumu par apbalvojuma piešķiršanu iesniedz rakstiski, izņemot Latvijas Bankas prezidentu, šādā kārtībā:
11.1. par Latvijas Bankas atzinības rakstu – Personāla pārvaldes vadītājam;
11.2. par Aizsardzības pārvaldes goda nozīmi un tās miniatūrzīmi – Aizsardzības pārvaldes vadītājam.
 
12. Priekšlikumā par apbalvojuma piešķiršanu norāda:
12.1. pretendenta vārdu, uzvārdu, iestādes nosaukumu, ieņemamo amatu;
12.2. pamatojumu, par kādiem nopelniem tiek ierosināts pretendentu apbalvot;
12.3. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu.

13. Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem Latvijas Bankas prezidents.

14. Apbalvojumu var atsaukt, ja persona ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tīšā noziedzīgā nodarījumā vai līdz apbalvojuma piešķiršanai izdarījusi apkaunojošu nodarījumu, kas nebija zināms apbalvojuma piešķiršanas laikā un kas nav savienojams ar apbalvotās personas statusu.

IV. Apbalvojuma pasniegšana, pieņemšana un nēsāšana

 

15. Latvijas Bankas apbalvojumu svinīgi pasniedz Latvijas Bankas prezidents.

16. Aizsardzības pārvaldes goda nozīmi un tās miniatūrzīmi apbalvojamai personai izsniedz kopā ar apliecību (3. pielikums) ar tādu pašu kārtas numuru kā goda nozīmei. Apliecību ar parakstu apliecina Latvijas Bankas prezidents.

17. Aizsardzības pārvaldes darbinieks Aizsardzības pārvaldes goda nozīmi nēsā pie formas tērpa, piespraustu krūšu kreisajā pusē. Aizsardzības pārvaldes goda nozīmes miniatūrzīmi apbalvotā persona var nēsāt pie civilā apģērba, piespraustu krūšu kreisajā pusē, gan ikdienā, gan svinīgos pasākumos.

V. Apbalvojumu uzskaite un izgatavošana

18. Apbalvojumu uzskaiti veic Personāla pārvalde, piešķirot katram apbalvojumam kārtas numuru.

19. Aizsardzības pārvaldes vadītājs apbalvojumu uzskaites nodrošināšanai piecu darbadienu laikā informē Personāla pārvaldi par Aizsardzības pārvaldes goda nozīmes un tās miniatūrzīmes piešķiršanu vai atsaukšanu.

20. Apbalvojumu izgatavošanu nodrošina:
20.1. Latvijas Bankas atzinības raksta – Personāla pārvalde sadarbībā ar Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldi;
20.2. Aizsardzības pārvaldes goda nozīmes un tās miniatūrzīmes – Aizsardzības pārvalde.

VI. Noslēguma jautājums

 

21. Nolikums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs