en

Iekšējais audits, objektīvi pārbaudot Latvijas Bankas darbību, sniedz Latvijas Bankas vadībai neatkarīgu vērtējumu par risku pārvaldīšanas, kontroles sistēmas un procesu efektivitāti, kā arī sniedz konsultācijas to pilnveidei.

Iekšējo auditu Latvijas Bankā veic Iekšējā audita pārvalde. Iekšējo auditu organizē un veic saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemto "Latvijas Bankas iekšējā audita politiku" un Iekšējā audita pārvaldes nolikumu.

Savukārt iekšējo auditu Eirosistēmā un Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS) veic Iekšējo auditoru komiteja (Internal Auditors Committee), kuru veido iekšējā audita eksperti, pamatā iekšējā audita funkcijas vadītāji un vietnieki, no nacionālajām centrālajām bankām un Eiropas Centrālās bankas. Eirosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas iekšējos auditus organizē un veic saskaņā ar Eirosistēmas/ECBS un Vienotā uzraudzības mehānisma audita nolikumu (angļu valodā).