en
Publicēts: 12.07.2019

Galvenās izmaiņas Latvijas Bankas aktīvos un pasīvos, salīdzinot 2019. gada 30. jūnija un 2019. gada 31. maija bilances, un to iemesli.

2019. gada jūnijā Latvijas Bankas aizdevumu apjoms ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju rezultātā samazinājās par 6.5 milj. eiro jeb 16.8%.

Īstenojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes lēmumus, no 2019. gada 1. janvāra ir pārtraukta paplašināto aktīvu pirkšanas programmas (PAPP) vērtspapīru portfeļa palielināšana. Turpmāk tiek īstenota PAPP ietvaros iegādāto un dzēsto vērtspapīru pamatsummu atkārtota ieguldīšana, kā rezultātā 2019. gada jūnijā bilances postenis "Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem" palielinājās par 30.2 milj. eiro jeb 0.4%.

2019. gada jūnijā par 195.8 milj. eiro jeb 4.7% palielinājās kredītiestāžu noguldījumi, kas atspoguļoti bilances postenī "Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā".

Palielinoties noslēgto līgumu par vērtspapīru pārdošanu ar atpirkšanu apjomam, par 94.9 milj. eiro jeb 7.4% palielinājies bilances postenis "Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem".

Galvenokārt kredītiestāžu un Latvijas Bankas saņemto un veikto pārrobežu maksājumu rezultātā samazinājās bilances postenī "Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)" uzrādītās saistības pret ECB, kas atspoguļo norēķinu rezultātu TARGET2 norēķinu sistēmā.

 

J. Caune
Finanšu pārvaldes vadītājs