en
Publicēts: 12.04.2019

Galvenās izmaiņas Latvijas Bankas aktīvos un pasīvos, salīdzinot 2019. gada 31. marta un 2019. gada 28. februāra bilances, un to iemesli.

2019. gada martā Latvijas Bankas aizdevumu apjoms ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju rezultātā saglabājās nemainīgs.

Īstenojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes lēmumus, no 2019. gada 1. janvāra ir pārtraukta paplašināto aktīvu pirkšanas programmas (PAPP) vērtspapīru portfeļa palielināšana. Turpmāk tiek īstenota PAPP ietvaros iegādāto un dzēsto vērtspapīru pamatsummu atkārtota ieguldīšana, kā rezultātā 2019. gada martā bilances postenis "Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem" palielinājās par 2.4 milj. eiro.

2019. gada martā par 236.4 milj. eiro jeb 5.2% samazinājās kredītiestāžu noguldījumi, kas atspoguļoti bilances postenī "Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā".

Galvenokārt kredītiestāžu un Latvijas Bankas saņemto un veikto pārrobežu maksājumu rezultātā samazinājās bilances postenī "Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)" uzrādītās saistības pret ECB, kas atspoguļo norēķinu rezultātu TARGET2 norēķinu sistēmā.

J. Caune
Finanšu pārvaldes vadītājs