en
Publicēts: 10.05.2019

Galvenās izmaiņas Latvijas Bankas aktīvos un pasīvos, salīdzinot 2019. gada 30. aprīļa un 2019. gada 31. marta bilances, un to iemesli.

2019. gada aprīlī Latvijas Bankas aizdevumu apjoms ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju rezultātā saglabājās nemainīgs.

Īstenojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes lēmumus, no 2019. gada 1. janvāra ir pārtraukta paplašināto aktīvu pirkšanas programmas (PAPP) vērtspapīru portfeļa palielināšana. Turpmāk tiek īstenota PAPP ietvaros iegādāto un dzēsto vērtspapīru pamatsummu atkārtota ieguldīšana, kā rezultātā 2019. gada aprīlī bilances postenis "Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem" palielinājās par 37.4 milj. eiro jeb 0.5%.

2019. gada aprīlī par 78.1 milj. eiro jeb 1.8% palielinājās kredītiestāžu noguldījumi, kas atspoguļoti bilances postenī "Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā".

Palielinoties noslēgto līgumu par vērtspapīru pārdošanu ar atpirkšanu apjomiem, par 691.6 milj. eiro jeb 122.2% ir palielinājies bilances postenis "Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem".

Galvenokārt kredītiestāžu un Latvijas Bankas saņemto un veikto pārrobežu maksājumu rezultātā samazinājās bilances postenī "Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)" uzrādītās saistības pret ECB, kas atspoguļo norēķinu rezultātu TARGET2 norēķinu sistēmā.

 

J. Caune
Latvijas Bankas
Finanšu pārvaldes vadītājs