Latvijas tautsaimniecības izaugsme 2017. gadā bija straujākā pēdējo sešu gadu laikā. Labos rezultātus (IKP kāpums saskaņā ar sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu izlīdzinātiem datiem – 5.0%; saskaņā ar neizlīdzinātiem datiem – 4.5%) noteica gan ļoti veiksmīgā attīstība ārējā vidē, gan pašmāju norises, kas veicināja iekšzemes pieprasījuma pieaugumu, īpaši investīciju atjaunošanos.

Kā liecina 1. ceturkšņa IKP rezultāti (pieaugums saskaņā ar sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu izlīdzinātiem datiem salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni – 1.6% un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu – 5.1%; saskaņā ar neizlīdzinātiem datiem – 4.3%), spēcīga izaugsme Latvijā turpinās arī 2018. gadā. Pat nedaudz straujāku izaugsmi, nekā prognozēts, veicina līdzīgi faktori kā 2017. gadā – nozīmīgu privāto investīciju projektu attīstība, ES fondu līdzekļu apguves aktivizēšanās, stabils iedzīvotāju ienākumu kāpums, saglabājoties mērenai inflācijai, kā arī joprojām spēcīgs galveno ārējo tirgu pieprasījums.

Lai gan galvenajās tirdzniecības partnervalstīs saglabāsies noturīga izaugsme un vairākās valstīs prognozes tiek pat nedaudz paaugstinātas, eksporta tirgu izaugsmes temps kopumā būs lēnāks nekā 2017. gadā. Turklāt 2018. gada sākumā bija vērojama arī negaidīta optimisma samazināšanās ārējā vidē, kas izpaudās gan kā noskaņojuma pasliktināšanās, gan arī reālajos datos, jo 1. ceturkšņa attīstības vērtējums daļā valstu bija zemāks, nekā tika prognozēts. Aktivitātes palēnināšanos lielā mērā noteica vienreizēji faktori, taču jaunākie nākotnes attīstības īstermiņa rādītāji, lai gan joprojām saglabājas vēsturiski augstā līmenī, neliecina par strauju uzlabojumu salīdzinājumā ar 1. ceturksni. Finanšu sektora problēmas radījušas papildu šķēršļus straujākai izaugsmei arī iekšzemē. Neseno notikumu un tiesību aktu pārmaiņu ietekmē Latvijas Banka samazinājusi finanšu nozares pievienotās vērtības prognozi. Domājams, ka ārvalstu klientus apkalpojošo kredītiestāžu darbības tālāka sašaurināšanās būs jūtama gan 2018. gada, gan arī 2019. gada pievienotās vērtības pieauguma tempa kritumā. Vienlaikus vairākās nozarēs arvien vairāk parādās piedāvājuma puses ierobežojumi, kas, neveicot apjomīgas investīcijas produktivitātes paaugstināšanā, nākotnē kavēs turpmāko izaugsmi.

Finanšu sektora problēmu dēļ IKP izaugsmes temps 2018. gadā saskaņā ar Latvijas Bankas viedokli varētu būt par 0.5 procentu punktiem, bet 2019. gadā – par 0.2 procentu punktiem zemāks, nekā prognozēts. Tomēr pozitīvais pārsteigums, ko sniedza 1. ceturkšņa IKP dati, lielā mērā kompensē optimisma samazināšanos ārējā vidē un Latvijas finanšu sektora sašaurināšanās negatīvo devumu. IKP izaugsmes temps kopumā tiek prognozēts lēnāks nekā 2017. gadā. Latvijas Banka nedaudz samazinājusi IKP prognozi 2018. gadam (uz 3.9%; iepriekš – 4.1% gan pēc sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu izlīdzinātiem, gan neizlīdzinātiem datiem) un 2019. gadam (uz 3.0%; iepriekš – 3.2%).

Lai gan inflācijas dinamika pēdējos mēnešos bijusi nedaudz zemāka, nekā prognozēts (galvenokārt tāpēc, ka PVN samazināšana Latvijai raksturīgiem dārzeņiem un augļiem ietekmēja inflāciju vairāk, nekā tika paredzēts, un siltumenerģijas cena gandrīz nepieauga), naftas cenu kāpuma dēļ netiek mainīta inflācijas prognoze 2018. gadam (2.9%). Savukārt 2019. gadam inflācijas prognoze paaugstināta par 0.3 procentu punktiem (līdz 2.9%), atspoguļojot augstāku naftas cenu gaidāmo ietekmi gan uz siltumenerģijas un dabasgāzes cenām, gan arī netiešo ietekmi uz pamatinflāciju.

1. attēls. IKP GADA PĀRMAIŅAS 
(salīdzināmajās cenās; sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu neizlīdzināti dati; 2018. un 2019. gads – Latvijas Bankas prognoze; %)

MNP 2018-Q1-1

2. attēls. SPCI GADA PĀRMAIŅAS
(2018. un 2019. gads – Latvijas Bankas prognoze; %)

MNP 2018-Q1-2