Eirosistēmas obligāto rezervju sistēma galvenokārt veic monetārās funkcijas, stabilizējot naudas tirgus procentu likmes un paplašinot strukturālo likviditātes deficītu. Saskaņā ar ECB regulējumu visām eiro zonas kredītiestādēm jātur noteikts obligāto rezervju apjoms savas mītnes zemes centrālajā bankā. Par kredītiestāžu obligāto rezervju turēšanu tiek maksāta atlīdzība saskaņā ar Eirosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi.

Eiro zonas valstu kredītiestādēm savas valsts centrālajā bankā jāglabā naudas līdzekļi 1% apmērā no piesaistītajiem nebanku noguldījumiem. Kredītiestādes parasti brīvprātīgi centrālajā bankā tur arī nelielu virsrezervju apjomu, kas finanšu tirgus spriedzes periodos var būtiski pieaugt.

Obligātās rezerves ir viens no ECB monetārās politikas instrumentiem, kas palīdz novērst pārmērīgu naudas tirgus likmju svārstīgumu un veicina naudas pieprasījuma lielāku stabilitāti.

LB noteikumi Nr. 109 par rezervju bāzes un aprēķina sagatavošanu

→  Obligāto rezervju piemērošanas konsultatīvais ceļvedis

Visām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām, kas ir reģistrētas Eirozonā, ir jātur obligātās rezerves attiecīgajā nacionālajā centrālajā bankā.

Obligāto rezervju prasību juridiskais ietvars

Obligāto rezervju prasības aprēķina, piemērojot ECB noteikto obligāto rezervju rādītāju rezervju bāzē iekļautajiem kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību piesaistītajiem noguldījumiem un saistībām.

Eirosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija

ECB noteiktās procentu likmes

Kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība ir izpildījusi obligātās rezervju prasības, ja tās vidējais rezervju konta atlikums nacionālajā centrālajā bankā viena rezervju izpildes perioda ietvaros nav mazāks par šim periodam aprēķināto obligāto rezervju prasību.

Par obligāto rezervju turēšanu nacionālajā centrālā bankā tiek aprēķināta atlīdzība, atlīdzības aprēķinam piemērojot galējo procentu likmi Eirosistēmas galvenajās refinansēšanas operācijās dotajā izpildes periodā.

Ja kredītiestāde vai krājaizdevu nav izpildījusi obligātās rezervju prasības un tās vidējais rezervju konta atlikums nacionālajā centrālajā bankā ir bijis mazāks par aprēķinātajām rezervju prasībām, tai piemēro sodu, ņemot vērā Eirosistēmas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmi un vidējo rezervju konta iztrūkumu.

Obligātajām rezervēm pakļauto kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību saraksts

Rezervju rādītājs (koeficents)

→  Rezervju prasību izpildes periodu kalendārs

→  Statistika par rezervju prasībām un likviditāti Eirozonā